A A A
pl | en | uk
2022/2023 Стаціонарне Studia inżynierskie I stopnia Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

brak

Kierunek Cyberbezpieczeństwo dostarczy absolwentów, którzy będą niezbędnymi ogniwami pozwalającymi realizować kierunki rozwoju gospodarki Polski zapisane w strategicznych dokumentach takich jak choćby w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W ten sposób kierunek cyberbezpieczeństwo wpisuje się nie tylko w misję AGH, wydziału IEiT, ale i szerzej w strategiczne kierunki rozwoju Polski, a nawet Europy.
Wskazać można kilka obszarów (jest to lista przykładowa, nie wyczerpująca) zatrudnienia absolwentów:
- podmioty gospodarcze: każda współczesna firma musi dbać o bezpieczeństwo swoich systemów i sieci teleinformatycznych, aby realizować swoje zadania. Natomiast ze względów regulacyjnych, wiele sektorów będzie musiało (pod groźbą sankcji) zatrudniać lub wynajmować specjalistów w tej dziedzinie. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wskazuje 6 sektorów podzielonych na wiele podsektorów (energia, transport, ochrona zdrowia, bankowość i infrastruktura rynków finansowych, zaopatrzenie w wodę pitną i jej dystrybucja, infrastruktura cyfrowa) oraz dostawców usług cyfrowych, którzy będą musieli realizować wiele działań w obszarze cyberbezpieczeństwa. Regulacje dotyczą także podmiotów zakwalifikowanych jako operatorzy infrastruktury krytycznej (11 sektorów) oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Warto zauważyć, że otwiera to rynek zarówno na potencjalnych pracowników tych przedsiębiorstw, ale także na rozwój nowych firm, które zewnętrznie mogą dostarczać owych usług. Wszystkie podmioty gospodarcze muszą sprostać także wyzwaniom związanym z ochroną danych osobowych;
- instytucje publiczne, administracja publiczna: rządowa i samorządowa: ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, jak i wcześniejsze regulacje, wymagają, aby działania w zakresie cyberbezpieczeństwa podejmowały także podmioty publiczne. Możliwości w tym zakresie wykraczają jednak poza ten tradycyjny wymiar. Coraz częściej podmioty te potrzebują pracowników, którzy posiadać będą nie tylko wiedzę techniczną, ale rozumieć będą procesy związane z politykami publicznymi i tym jak wpływa na nie cyberbezpieczeństwo. Otwiera to zupełnie nowe możliwości dla absolwentów, którzy kreować będą działania i decyzje związane z takimi obszarami jak bezpieczeństwo, polityka zagraniczna, polityka ekonomiczna, rozwiązania legislacyjne itd.;
- organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo: wszystkie organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo – zarówno wewnętrzne oraz zewnętrzne – poszukują specjalistów mających wiedzę oraz umiejętności z zakresu cyberbezpieczeństwa. Wiąże się to z koniecznością przeciwdziałaniu takim zagrożeniom jak cyberprzestępczość, cyberterroryzm, cyberszpiegostwo itd. Potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów to m.in.: policja, służby specjalne, wojsko.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Paweł Topa, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 111/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 17/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wprowadzenie do prawa karnego i postępowania karnego
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Wychowanie fizyczne 1/3
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Wstęp do informatyki
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O
Wprowadzenie do sieci Internet
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O
Analiza 1
Лекція: 42
Аудиторні заняття: 42
6 Іспит O
Algebra
Лекція: 42
Аудиторні заняття: 42
6 Іспит O
Krajowy system cyberbezpieczeństwa
Лекція: 30
3 Іспит O
Wstęp do administracji i bezpieczeństwa komputerowego
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Matematyka dyskretna
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Wychowanie fizyczne 2/3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Probabilistyka i statystyka
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Залік O
Analiza 2
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5 Іспит O
Fizyka 1
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Projektowanie i analiza algorytmów
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Wykrywanie incydentów
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 20
2 Залік O
Podstawy programowania
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Język obcy 1
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wychowanie fizyczne 3/3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Bezpieczeństwo lokalnych sieci komputerowych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Іспит O
Fizyka 2
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6 Іспит O
Programowanie skryptowe
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Залік O
Kryptografia
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
5 Іспит O
Systemy operacyjne
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Blok obieralny semestr 3
Сума аудиторних годин: 100
8 Залік O
Język obcy 2
Лекторат: 45
- Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Bezpieczeństwo bezprzewodowych sieci komputerowych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Іспит O
Bezpieczeństwo oprogramowania
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Іспит O
Analiza malware
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
4 Залік O
Ochrona danych osobowych i technologie wzmacniające prywatność
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Залік O
Bazy danych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Залік O
Blok obieralny semestr 4
Сума аудиторних годин: 60
6 Залік O
Język obcy 3
Лекторат: 60
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Systemy i sieci komórkowe
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
6 Залік O
Ochrona informacji niejawnych
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Szpiegostwo przemysłowe
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
Семінарські заняття: 15
3 Залік O
Testy penetracyjne
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
4 Іспит O
Bezpieczeństwo w sieciach rozległych
Лабораторні заняття: 30
3 Іспит O
Blok obieralny semestr 5
Сума аудиторних годин: 150
12 Залік O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Bezpieczeństwo systemów operacyjnych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Залік O
Praktyczne wykorzystanie informacji z otwartych źródeł
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i systemów sterowania przemysłowego
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3 Іспит O
Pracownia projektowa 1
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Programowanie sieciowe wspierające aplikacje bezpieczne
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 20
Проектні заняття: 10
4 Іспит O
Blok obieralny semestr 6
Сума аудиторних годин: 125
9 Залік O

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Pracownia projektowa 2
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O
Blok obieralny semestr 7
Сума аудиторних годин: 180
12 Залік O