2020/2021 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

brak

Kształcenie na kierunku Inżynieria Ciepła ma charakter interdyscyplinarny, oparty na podstawach chemii, fizyki, mechaniki, inżynierii materiałowej i ekonomii oraz zagadnieniami techniki cieplnej, m.in. wymiany ciepła, spalania, ruchu cieczy elastycznej, urządzeń cieplnych, modelowania matematycznego i symulacji numerycznych procesów transportu ciepła i masy, a także zagadnienia gospodarki energetycznej i efektywności energetycznej urządzeń cieplnych, czy też zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii. Realizacja programu studiów pozwala przekazać absolwentom wiedzę z zakresu nadawania powierzchni wyrobów wysokiej odporności na wszelkiego rodzaju zużycie. Istnieje duże zapotrzebowanie rynku na specjalistów potrafiących wytwarzać i kontrolować wszelkiego rodzaju pokrycia. Program nauczania na tej specjalności, poza przedmiotami typowymi dla kierunków technicznych zawiera przedmioty, omawiające zjawiska zachodzące na powierzchni materiałów w czasie ich produkcji, uszlachetniania i eksploatacji. W szczególności obejmuje on procesy wytwarzania warstw powierzchniowych i powłok o innych, znacznie lepszych niż podłoża, własnościach głównie antykorozyjnych, antyzmęczeniowych, antyciernych, o szczególnych własnościach elektrycznych, magnetycznych, optycznych i dekoracyjnych, związane z tym zjawiska i uzyskiwane dzięki temu efekty eksploatacyjne. Znacząca część programu studiów obejmuje zakres zagadnień związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych a także ekologiczne wytwarzanie energii w systemach klasycznych opartych o spalanie kopalnych paliw stałych i ciekłych. Znajomość tych problemów oraz umiejętność praktycznego wykorzystania nabytej w czasie studiów wiedzy stanowi podstawę badań naukowych i prac inżynierskich związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją urządzeń i technologii w tym celu stosowanych. Zmierzają one do rozwiązań minimalizujących zużycie energii. Absolwent tej specjalności jest doskonale przygotowany do wykorzystania swojej wiedzy inżynieryjno-ekonomicznej we wszystkich gałęziach przemysłu, ze szczególnym ukierunkowaniem na energetykę i odnawialne źródła energii.

Opiekun kierunku: prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 149/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wymiana ciepła
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Іспит O
Degradacja materiałów w urządzeniach energetycznych
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Іспит O
Materiały dla energetyki
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
4 Залік O
Audyt energetyczny
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
4 Залік O
Migracja zanieczyszczeń w środowisku
Лекція: 28
Проектні заняття: 14
Семінарські заняття: 14
4 Залік O
Wentylacja i klimatyzacja
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
5 Іспит O
Podstawy prawa
Лекція: 28
3 Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Prawo autorskie i patentowe
Лекція: 14
2 Залік O
Język obcy do wyboru - II st. - EGZAMIN
Лекторат: 30
2 Іспит O
IC D11
Сума аудиторних годин: 280
22 Залік O
IC D12 (przedmiot obieralny w języku angielskim)
Сума аудиторних годин: 28
4 Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
IC D13
Семінарські заняття: 42
5 Залік O
IC D14
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
5 Залік O