A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science

Heat Engineering

Kształcenie na kierunku Inżynieria Ciepła ma charakter interdyscyplinarny, oparty na podstawach chemii, fizyki, mechaniki, inżynierii materiałowej i ekonomii oraz zagadnieniami techniki cieplnej, m.in. wymiany ciepła, spalania, ruchu cieczy elastycznej, urządzeń cieplnych, modelowania matematycznego i symulacji numerycznych procesów transportu ciepła i masy, a także zagadnienia gospodarki energetycznej i efektywności energetycznej urządzeń cieplnych, czy też zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii. Realizacja programu studiów pozwala przekazać absolwentom wiedzę z zakresu nadawania powierzchni wyrobów wysokiej odporności na wszelkiego rodzaju zużycie. Istnieje duże zapotrzebowanie rynku na specjalistów potrafiących wytwarzać i kontrolować wszelkiego rodzaju pokrycia. Program nauczania na tej specjalności, poza przedmiotami typowymi dla kierunków technicznych zawiera przedmioty, omawiające zjawiska zachodzące na powierzchni materiałów w czasie ich produkcji, uszlachetniania i eksploatacji. W szczególności obejmuje on procesy wytwarzania warstw powierzchniowych i powłok o innych, znacznie lepszych niż podłoża, własnościach głównie antykorozyjnych, antyzmęczeniowych, antyciernych, o szczególnych własnościach elektrycznych, magnetycznych, optycznych i dekoracyjnych, związane z tym zjawiska i uzyskiwane dzięki temu efekty eksploatacyjne. Znacząca część programu studiów obejmuje zakres zagadnień związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych a także ekologiczne wytwarzanie energii w systemach klasycznych opartych o spalanie kopalnych paliw stałych i ciekłych. Znajomość tych problemów oraz umiejętność praktycznego wykorzystania nabytej w czasie studiów wiedzy stanowi podstawę badań naukowych i prac inżynierskich związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją urządzeń i technologii w tym celu stosowanych. Zmierzają one do rozwiązań minimalizujących zużycie energii. Absolwent tej specjalności jest doskonale przygotowany do wykorzystania swojej wiedzy inżynieryjno-ekonomicznej we wszystkich gałęziach przemysłu, ze szczególnym ukierunkowaniem na energetykę i odnawialne źródła energii.

Opiekun kierunku: prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 149/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Heat transfer
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Degradacja materiałów w urządzeniach energetycznych
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Materiały dla energetyki
Lectures: 28
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
4 Completing the classes O
Energy audit
Lectures: 28
Project classes: 28
4 Completing the classes O
Migration of pollutants in the environment
Lectures: 28
Project classes: 14
Seminars: 14
4 Completing the classes O
Ventilation and air conditioning
Lectures: 28
Laboratory classes: 14
Project classes: 14
5 Exam O
Podstawy prawa
Lectures: 28
3 Completing the classes O

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Patent and copyright law
Lectures: 14
2 Completing the classes O
Język obcy do wyboru - II st. - EGZAMIN
Foreign language classes: 30
2 Exam O
IC D11
Total number of contact hours: 280
22 Completing the classes O
IC D12
Total number of contact hours: 28
4 Completing the classes O

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
IC D13
Seminars: 42
5 Completing the classes O
IC D14
Lectures: 28
Project classes: 28
5 Completing the classes O