2019/2020 Стаціонарне Studia inżynierskie I stopnia Wydział Energetyki i Paliw

brak

Podjęcie studiów na kierunku Technologia chemiczna, prowadzonego wspólnie przez dwa Wydziały Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw, gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych z zakładanymi efektami uczenia się, które uwzględniają współczesne potrzeby społeczno-gospodarcze. Student kończący studia I stopnia na kierunku Technologia Chemiczna ma pełną świadomość roli poszczególnych kierunków technologii materiałowych, paliwowych i energetycznych, ich wpływu na środowisko oraz rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Kierunek Technologia Chemiczna należy do obszaru wiedzy związanej zarówno z naukami technicznymi, jak i ścisłymi. Jego odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, magazynowaniem i użytkowaniem różnych surowców i substancji chemicznych oraz eksploatacją urządzeń, w których zachodzą te procesy. Odniesieniem i zapleczem naukowym kierunku jest dyscyplina naukowa Inżynieria Chemiczna usytuowana zarówno w dziedzinie nauk chemicznych, jak i technicznych. Dzięki osiągnięciu powyższych celów kształcenia absolwenci kierunku Technologia Chemiczna będą poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami w zakładach produkcyjnych, jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz innych obszarach nowoczesnej gospodarki.

Opiekun kierunku: dr inż. Elżbieta Vogt

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 117/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Elementy matematyki
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Математика I
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
9 Іспит O
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Лекція: 15
1 Залік O
Przedmioty humanizujące obieralne
Лекція: 30
2 Залік O
Elementy fizyki
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3 Залік O
Proekologiczne technologie w sektorze paliwowo-energetycznym
Лекція: 30
1 Залік O
Chemia ogólna i nieorganiczna
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
8 Іспит O
Grafika inżynierska
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Technologia materiałów nieorganiczno-niemetalicznych
Лекція: 30
1 Залік O

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Математика II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Blok obieralny specjalizujący
Лекція: 30
Семінарські заняття: 30
3 Залік O
Fizyka
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 30
9 Іспит O
Język obcy (JO1) semestr 2
Лекторат: 30
- Залік O
Chemia ogólna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 60
9 Залік O
Statystyka
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Język obcy (JO1) semestr 3
Лекторат: 45
- Залік O
Blok obieralny TCh semestr 3
Сума аудиторних годин: 70
6 Залік O
Blok HS sem. 3
Сума аудиторних годин: 20
2 Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Materiałoznawstwo
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 10
3 Іспит O
Chemia organiczna I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 45
8 Іспит O
Miernictwo cieplne
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Podstawy elektrotechniki i automatyki
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Technologie informacyjne
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Zastosowanie metod matematycznych w chemii
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3 Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok obieralny TCh semestr 4
Сума аудиторних годин: 74
6 Залік O
Inżynierski w jezyku obcym
Сума аудиторних годин: 20
3 Залік O
Język obcy (JO1) semestr 4
Лекторат: 60
5 Іспит O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Chemia organiczna II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
3 Іспит O
Podstawy konstrukcji inżynierskich
Лекція: 10
Проектні заняття: 25
2 Залік O
Surowce energetyczne ciekłe i ich przetwarzanie
Лекція: 25
Аудиторні заняття: 25
Лабораторні заняття: 15
4 Іспит O
Termodynamika chemiczna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Zasady planowania eksperymentu i opracowania wyników pomiarów
Лекція: 25
Аудиторні заняття: 25
3 Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok obieralny TCh semestr 5
Сума аудиторних годин: 120
8 Залік O
Chemia fizyczna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 45
8 Іспит O
Podstawy analizy instrumentalnej
Лекція: 30
Семінарські заняття: 30
4 Іспит O
Chemia jądrowa z radiochemią
Лекція: 10
Аудиторні заняття: 10
Лабораторні заняття: 10
2 Залік O
Termodynamika techniczna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Biopaliwa i paliwa alternatywne
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 20
2 Залік O
Maszyny przepływowe
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 20
2 Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok obieralny TCh sem. 6
Сума аудиторних годин: 30
2 Залік O
Fizykochemia nowych materiałów
Лекція: 25
Лабораторні заняття: 15
Семінарські заняття: 25
3 Залік O
Inżynieria chemiczna i procesowa (przenoszenie ciepła)
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Inżynieria chemiczna i procesowa (przenoszenie masy)
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
4 Іспит O
Inżynieria chemiczna i procesowa (przenoszenie pędu)
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Procesy spalania
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Surowce energetyczne stałe i ich przetwarzanie
Лекція: 40
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
6 Іспит O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok obieralny TCh semestr 7
Сума аудиторних годин: 186
30 Залік O