2023/2024 Стаціонарне Studia magisterskie inżynierskie II stopnia

brak

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Procesów Odlewniczych, prowadzonym na Wydziale Odlewnictwa, jest przygotowanie magistrów inżynierów o umiejętnościach posługiwania się wiedzą z dyscyplin podstawowych, metalurgii, stopów o specjalnych właściwościach, przetwórstwa metali i stopów, nauki o materiałach, techniki cieplnej, komputerowej optymalizacji konstrukcji odlewów pod względem wytrzymałościowym, sieci komputerowych i systemów wspomagania komputerowego w technice, utylizacji odpadów technologicznych i ekologii w działalności inżynierskiej indywidualnej i zespołowej w warunkach produkcji przemysłowej w dużych i małych zakładach metalurgiczno-odlewniczych, zakładach przetwórstwa metali, w laboratoriach zaplecza badawczego zakładów, jednostkach projektowych i doradczych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna. Absolwent tego kierunku zna wybrany język obcy na poziomie ogólnym i specjalistycznym, umożliwiający kontaktowanie się w tym języku z innymi uczestnikami środowiska zawodowego. Potrafi pracować stosując zasady ekonomii, ergonomii, bezpieczeństwa własnego i innych oraz zasady etyki zawodowej. Biorąc pod uwagę powiązania odlewnictwa z innymi gałęziami gospodarki, główny nacisk kształcenia na kierunku IPO, realizowanym na Wydziale Odlewnictwa, położony jest na technologie odlewnicze.
Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że absolwenci Wydziału Odlewnictwa AGH są dobrze przygotowani do wymagań współczesnego odlewnictwa i świetnie sobie radzą z projektowaniem i wprowadzaniem nowoczesnych technologii oraz kierowaniem produkcją odlewniczą. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach III stopnia.
Na rynku krajowym, na którym działa około 400 odlewni oraz na rynku UE, gdzie funkcjonuje około 5.000 odlewni, istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na inżynierów o profilu odlewniczym. Z dotychczasowej analizy karier zawodowych wynika, iż większość (~ 80%) absolwentów Wydziału Odlewnictwa z kierunku znajduje pracę w zawodzie już w pierwszym roku po zakończeniu studiów.

Opiekun kierunku: dr inż. Sebastian Sobula

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 73/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 153/2020 z dnia 29 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 50/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Właściwości materiałów i techniki badawcze
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Sieci komputerowe i systemy wspomagania komputerowego w technice
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Mechanika płynów
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Іспит O
Teoria procesów metalurgicznych w odlewnictwie
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Семінарські заняття: 15
4 Іспит O
Procesy technologiczne kształtowania struktury i właściwości odlewów
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Іспит O
Teoria sprężystości i plastyczności metali
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Technologia form odlewniczych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Przedmiot obieralny humanistyczny Nr I
Лекція: 30
3 Залік O
Blok obieralny specjalnościowy I
Сума аудиторних годин: 120
8 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Innowacyjność w odlewnictwie
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік O
Konstrukcja odlewów
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Odlewnictwa
Лекторат: 30
2 Іспит O
Blok obieralny specjalnościowy II
Сума аудиторних годин: 210
15 Іспит O
Specjalnościowe I
Лекція: 15
1 Залік O
Specjalnościowe II
Сума аудиторних годин: 60
6 Залік O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 15
1 Залік O
Blok obieralny specjalnościowy III
Сума аудиторних годин: 105
5 O
Przedmiot obieralny obcojęzyczny
Лекція: 30
Семінарські заняття: 15
3 Залік O
Przedmiot obieralny humanistyczny Nr II
Лекція: 30
2 Залік O