A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Inżynieria materiałowa

Inżynieria Procesów Odlewniczych

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Procesów Odlewniczych, prowadzonym na Wydziale Odlewnictwa, jest przygotowanie magistrów inżynierów o umiejętnościach posługiwania się wiedzą z dyscyplin podstawowych, metalurgii, stopów o specjalnych właściwościach, przetwórstwa metali i stopów, nauki o materiałach, techniki cieplnej, komputerowej optymalizacji konstrukcji odlewów pod względem wytrzymałościowym, sieci komputerowych i systemów wspomagania komputerowego w technice, utylizacji odpadów technologicznych i ekologii w działalności inżynierskiej indywidualnej i zespołowej w warunkach produkcji przemysłowej w dużych i małych zakładach metalurgiczno-odlewniczych, zakładach przetwórstwa metali, w laboratoriach zaplecza badawczego zakładów, jednostkach projektowych i doradczych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna. Absolwent tego kierunku zna wybrany język obcy na poziomie ogólnym i specjalistycznym, umożliwiający kontaktowanie się w tym języku z innymi uczestnikami środowiska zawodowego. Potrafi pracować stosując zasady ekonomii, ergonomii, bezpieczeństwa własnego i innych oraz zasady etyki zawodowej. Biorąc pod uwagę powiązania odlewnictwa z innymi gałęziami gospodarki, główny nacisk kształcenia na kierunku IPO, realizowanym na Wydziale Odlewnictwa, położony jest na technologie odlewnicze.
Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że absolwenci Wydziału Odlewnictwa AGH są dobrze przygotowani do wymagań współczesnego odlewnictwa i świetnie sobie radzą z projektowaniem i wprowadzaniem nowoczesnych technologii oraz kierowaniem produkcją odlewniczą. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach III stopnia.
Na rynku krajowym, na którym działa około 400 odlewni oraz na rynku UE, gdzie funkcjonuje około 5.000 odlewni, istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na inżynierów o profilu odlewniczym. Z dotychczasowej analizy karier zawodowych wynika, iż większość (~ 80%) absolwentów Wydziału Odlewnictwa z kierunku znajduje pracę w zawodzie już w pierwszym roku po zakończeniu studiów.

Opiekun kierunku: dr inż. Sebastian Sobula

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 73/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 153/2020 z dnia 29 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 50/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Właściwości materiałów i techniki badawcze
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Sieci komputerowe i systemy wspomagania komputerowego w technice
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Mechanika płynów
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Egzamin O
Teoria procesów metalurgicznych w odlewnictwie
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
4 Egzamin O
Procesy technologiczne kształtowania struktury i właściwości odlewów
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Egzamin O
Teoria sprężystości i plastyczności metali
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Technologia form odlewniczych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny humanistyczny Nr I
Wykład: 30
3 Zaliczenie O
Blok obieralny specjalnościowy I
Suma godzin kontaktowych: 120
8 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Innowacyjność w odlewnictwie
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie O
Konstrukcja odlewów
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Odlewnictwa
Lektorat: 30
2 Egzamin O
Blok obieralny specjalnościowy II
Suma godzin kontaktowych: 210
15 Egzamin O
Specjalnościowe I
Wykład: 15
1 Zaliczenie O
Specjalnościowe II
Suma godzin kontaktowych: 60
6 Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 15
1 Zaliczenie O
Blok obieralny specjalnościowy III
Suma godzin kontaktowych: 105
5 O
Przedmiot obieralny obcojęzyczny
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
3 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny humanistyczny Nr II
Wykład: 30
2 Zaliczenie O