A A A
pl | en
2021/2022 Niestacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Odlewnictwa

Inżynieria Procesów Odlewniczych

Celem kształcenia na specjalności Odlewnictwo Artystyczne i Precyzyjne, prowadzonym na Wydziale Odlewnictwa, jest przygotowanie magistrów inżynierów o umiejętnościach posługiwania się wiedzą z dyscyplin podstawowych, metalurgii, stopów o specjalnych właściwościach, przetwórstwa metali i stopów, nauki o materiałach, techniki cieplnej, komputerowej optymalizacji konstrukcji odlewów pod względem wytrzymałościowym, sieci komputerowych i systemów wspomagania komputerowego w technice, utylizacji odpadów technologicznych i ekologii w działalności inżynierskiej indywidualnej i zespołowej w warunkach produkcji przemysłowej w dużych i małych zakładach metalurgiczno-odlewniczych, zakładach przetwórstwa metali, w laboratoriach zaplecza badawczego zakładów, jednostkach projektowych i doradczych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna. Absolwent specjalności OAiP zna wybrany język obcy na poziomie ogólnym i specjalistycznym, umożliwiający kontaktowanie się w tym języku z innymi uczestnikami środowiska zawodowego. Potrafi pracować stosując zasady ekonomii, ergonomii, bezpieczeństwa własnego i innych oraz zasady etyki zawodowej. Biorąc pod uwagę powiązania odlewnictwa z innymi gałęziami gospodarki, główny nacisk kształcenia na specjalności OAiP, realizowanym na Wydziale Odlewnictwa, położony jest na technologie odlewnicze.
Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że absolwenci Wydziału Odlewnictwa AGH są dobrze przygotowani do wymagań współczesnego odlewnictwa i świetnie sobie radzą z projektowaniem i wprowadzaniem nowoczesnych technologii oraz kierowaniem produkcją odlewniczą. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach III stopnia.
Na rynku krajowym, na którym działa około 400 odlewni oraz na rynku UE, gdzie funkcjonuje około 5.000 odlewni, istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na inżynierów o profilu odlewniczym. Z dotychczasowej analizy karier zawodowych wynika, iż większość (~ 80%) absolwentów Wydziału Odlewnictwa z kierunku znajduje pracę w zawodzie już w pierwszym roku po zakończeniu studiów.

Opiekun kierunku: dr inż. Sebastian Sobula

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 73/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Mechanika płynów
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 5
1 Zaliczenie O
Stopy o specjalnych właściwościach
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 5
1 Zaliczenie O
Sieci komputerowe i systemy wspomagania komputerowego w technice
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
2 Zaliczenie O
Właściwości materiałów i techniki badawcze
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
3 Egzamin O
Metaloznawstwo i obróbka cieplna odlewów
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 25
5 Egzamin O
Teoria sprężystości i plastyczności metali
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Teoria procesów metalurgicznych w odlewnictwie
Wykład: 20
Ćwiczenia audytoryjne: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
5 Egzamin O
Język obcy
Lektorat: 30
2 Egzamin O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Specjalnosciowe II - Odlewnictwo
Wykład: 95
Ćwiczenia laboratoryjne: 140
22 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Procesy technologiczne kształtowania struktury i właściwości odlewów
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4 Egzamin O
Wady odlewów, przyczyny, naprawa
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 5
1 Zaliczenie O
Innowacyjność w metalurgii i odlewnictwie
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie O
Modelowanie krystalizacji odlewów
Wykład: 5
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
1 Zaliczenie O
Urządzenia cieplne w odlewnictwie
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
3 Egzamin O
Maszyny i urządzenia odlewnicze
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Technologia form odlewniczych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
Ćwiczenia projektowe: 10
3 Zaliczenie O
Krzepniecie i zasilanie odlewów
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
3 Egzamin O
Mechanizacja, automatyzacja i modernizacja odlewni
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Obieralne kierunkowe II - Odlewnictwo
Wykład: 15
1 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 15
5 Zaliczenie O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O