A A A
pl | en
2021/2022 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Nauki o Ziemi i środowisku

Geologia Stosowana

Studenci kształceni są w ramach profilu ogólnoakademickiego. Oprócz pogłębionej wiedzy i umiejętności przygotowujących do prowadzenia badań naukowych, uzyskują również kwalifikacje niezbędne do uzyskania uprawnień zawodowych (uprawnień geologicznych różnych kategorii i uprawnień związanych z pracą w zakładach górniczych). Kierunek Geologia Stosowana kontynuuje tradycje kształcenia geologów AGH i przygotowuje studentów do podjęcia pracy w branży geologicznej i przemyśle wydobywczym. Absolwent może zobywac wiedzę w ramach siedmiu specjalności: Geologia naftowa i geotermia, Geologia inżynierska i geotechnika, Geologia złożowa i górnicza, Hydrogeologia i geologia inżynierska, Kartografia geologiczna, Mineralogia stosowana, Economic Geology. Absolwent jest przygotowany do projektowania, przeprowadzania i interpretowania wyników zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych prac geologiczno-inżynierskich. Absolwenci znajdują zatrudnienie w krajowych i zagranicznych firmach zajmujących się poszukiwaniem, dokumentowaniem i eksploatacją złóż kopalin, organach administracji państwowej i samorządowej, a także w przemyśle górniczym. Po ukończeniu studiów absolwenci wszystkich specjalności mogą kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych lub na studiach III stopnia.

Opiekun kierunku: dr inż. Piotr Olchowy

Zobacz pełny opis kierunku (Geologia inżynierska i geotechnika)
Zobacz pełny opis kierunku (Geologia złożowa i górnicza)
Zobacz pełny opis kierunku (Hydrogeologia i geologia inżynierska)
Zobacz pełny opis kierunku (Kartografia geologiczna)
Zobacz pełny opis kierunku (Mineralogia stosowana)
Zobacz pełny opis kierunku (Economic Geology)
Zobacz pełny opis kierunku (Geologia naftowa i geotermia)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Economic Geology

Summer semester, 2021/2022

Geologia inżynierska i geotechnika

Semestr letni, 2021/2022

Geologia naftowa i geotermia

Semestr letni, 2021/2022

Geologia złożowa i górnicza

Semestr letni, 2021/2022

Hydrogeologia i geologia inżynierska

Semestr letni, 2021/2022

Kartografia geologiczna

Semestr letni, 2021/2022

Mineralogia stosowana

Semestr letni, 2021/2022

Economic Geology

Winter semester, 2022/2023

Geologia inżynierska i geotechnika

Semestr zimowy, 2022/2023

Geologia naftowa i geotermia

Semestr zimowy, 2022/2023

Geologia złożowa i górnicza

Semestr zimowy, 2022/2023

Hydrogeologia i geologia inżynierska

Semestr zimowy, 2022/2023

Kartografia geologiczna

Semestr zimowy, 2022/2023

Mineralogia stosowana

Semestr zimowy, 2022/2023

Economic Geology

Summer semester, 2022/2023

Geologia inżynierska i geotechnika

Semestr letni, 2022/2023

Geologia naftowa i geotermia

Semestr letni, 2022/2023

Geologia złożowa i górnicza

Semestr letni, 2022/2023

Hydrogeologia i geologia inżynierska

Semestr letni, 2022/2023

Kartografia geologiczna

Semestr letni, 2022/2023

Mineralogia stosowana

Semestr letni, 2022/2023