A A A
pl | en
2019/2020 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Inżynieria materiałowa

Inżynieria Metali Nieżelaznych

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskiego przemysłu branży metali nieżelaznych, w szczególności w zakresie szeroko rozumianej inżynierii materiałowej obejmującej zaawansowane procesy odlewania, zaawansowane procesy metalurgii proszków, zaawansowanej i niekonwencjonalnej przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej oraz nowoczesnych metod obróbki powierzchniowej materiałów. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.
Absolwent studiów II stopnia kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych może kontynuować kształcenie na studiach III stopnia na kierunkach Inżynieria materiałowa i pokrewnych, związanych z dyscypliną inżynieria materiałowa oraz inżynieria mechaniczna.

Opiekunowie kierunku: dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH, dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 75/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Semestr letni, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmioty obieralne sem. 1
Suma godzin kontaktowych: 120
9 Zaliczenie O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia II stopnia)
Suma godzin kontaktowych: 30
2 Zaliczenie O
Ścieżki dyplomowania sem. 1
Suma godzin kontaktowych: 240
19 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ścieżki dyplomowania sem. 2
Suma godzin kontaktowych: 260
21 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne sem. 2
Suma godzin kontaktowych: 60
4 Zaliczenie O
Język obcy na poziomie B2+
Lektorat: 30
2 Egzamin O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 2 (studia II stopnia)
Suma godzin kontaktowych: 30
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmioty obieralne sem. 3
Suma godzin kontaktowych: 45
8 Zaliczenie O
Seminarium specjalistyczne
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie W