A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Mechanical engineering

Heat Engineering

Kształcenie na kierunku Inżynieria Ciepła ma charakter interdyscyplinarny, oparty na podstawach chemii, fizyki, mechaniki, inżynierii materiałowej i ekonomii oraz zagadnieniami techniki cieplnej, m.in. wymiany ciepła, spalania, ruchu cieczy elastycznej, urządzeń cieplnych, modelowania matematycznego i symulacji numerycznych procesów transportu ciepła i masy, a także zagadnienia gospodarki energetycznej i efektywności energetycznej urządzeń cieplnych, czy też zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii. Realizacja programu studiów pozwala przekazać absolwentom wiedzę z zakresu nadawania powierzchni wyrobów wysokiej odporności na wszelkiego rodzaju zużycie. Istnieje duże zapotrzebowanie rynku na specjalistów potrafiących wytwarzać i kontrolować wszelkiego rodzaju pokrycia. Program nauczania na tej specjalności, poza przedmiotami typowymi dla kierunków technicznych zawiera przedmioty, omawiające zjawiska zachodzące na powierzchni materiałów w czasie ich produkcji, uszlachetniania i eksploatacji. W szczególności obejmuje on procesy wytwarzania warstw powierzchniowych i powłok o innych, znacznie lepszych niż podłoża, własnościach głównie antykorozyjnych, antyzmęczeniowych, antyciernych, o szczególnych własnościach elektrycznych, magnetycznych, optycznych i dekoracyjnych, związane z tym zjawiska i uzyskiwane dzięki temu efekty eksploatacyjne. Znacząca część programu studiów obejmuje zakres zagadnień związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych a także ekologiczne wytwarzanie energii w systemach klasycznych opartych o spalanie kopalnych paliw stałych i ciekłych. Znajomość tych problemów oraz umiejętność praktycznego wykorzystania nabytej w czasie studiów wiedzy stanowi podstawę badań naukowych i prac inżynierskich związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją urządzeń i technologii w tym celu stosowanych. Zmierzają one do rozwiązań minimalizujących zużycie energii. Absolwent tej specjalności jest doskonale przygotowany do wykorzystania swojej wiedzy inżynieryjno-ekonomicznej we wszystkich gałęziach przemysłu, ze szczególnym ukierunkowaniem na energetykę i odnawialne źródła energii.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Marcin Rywotycki, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 149/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Heat Transfer
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Degradacja materiałów w urządzeniach energetycznych
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Materiały dla energetyki
Lectures: 28
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
4 Completing the classes O
Energetic audit
Lectures: 28
Project classes: 28
4 Completing the classes O
Migration of pollutants in the environment
Lectures: 28
Project classes: 14
Seminars: 14
4 Completing the classes O
Ventilation and air conditioning
Lectures: 28
Laboratory classes: 14
Project classes: 14
5 Exam O
Podstawy prawa
Lectures: 28
3 Completing the classes O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Patent and copyright law
Lectures: 14
2 Completing the classes O
Język obcy do wyboru - II st. - EGZAMIN
Foreign language classes: 30
2 Exam O
IC D11
Total number of contact hours: 280
22 Completing the classes O
IC D12
Total number of contact hours: 28
4 Completing the classes O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
IC D13
Seminars: 42
5 Completing the classes O
IC d14 (e-learning)
Lectures: 28
Project classes: 28
5 Completing the classes O