A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Inżynieria mechaniczna

Inżynieria Ciepła

Kształcenie na kierunku Inżynieria Ciepła ma charakter interdyscyplinarny, oparty na podstawach chemii, fizyki, mechaniki, inżynierii materiałowej i ekonomii oraz zagadnieniami techniki cieplnej, m.in. wymiany ciepła, spalania, ruchu cieczy elastycznej, urządzeń cieplnych, modelowania matematycznego i symulacji numerycznych procesów transportu ciepła i masy, a także zagadnienia gospodarki energetycznej i efektywności energetycznej urządzeń cieplnych, czy też zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii. Realizacja programu studiów pozwala przekazać absolwentom wiedzę z zakresu nadawania powierzchni wyrobów wysokiej odporności na wszelkiego rodzaju zużycie. Istnieje duże zapotrzebowanie rynku na specjalistów potrafiących wytwarzać i kontrolować wszelkiego rodzaju pokrycia. Program nauczania na tej specjalności, poza przedmiotami typowymi dla kierunków technicznych zawiera przedmioty, omawiające zjawiska zachodzące na powierzchni materiałów w czasie ich produkcji, uszlachetniania i eksploatacji. W szczególności obejmuje on procesy wytwarzania warstw powierzchniowych i powłok o innych, znacznie lepszych niż podłoża, własnościach głównie antykorozyjnych, antyzmęczeniowych, antyciernych, o szczególnych własnościach elektrycznych, magnetycznych, optycznych i dekoracyjnych, związane z tym zjawiska i uzyskiwane dzięki temu efekty eksploatacyjne. Znacząca część programu studiów obejmuje zakres zagadnień związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych a także ekologiczne wytwarzanie energii w systemach klasycznych opartych o spalanie kopalnych paliw stałych i ciekłych. Znajomość tych problemów oraz umiejętność praktycznego wykorzystania nabytej w czasie studiów wiedzy stanowi podstawę badań naukowych i prac inżynierskich związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją urządzeń i technologii w tym celu stosowanych. Zmierzają one do rozwiązań minimalizujących zużycie energii. Absolwent tej specjalności jest doskonale przygotowany do wykorzystania swojej wiedzy inżynieryjno-ekonomicznej we wszystkich gałęziach przemysłu, ze szczególnym ukierunkowaniem na energetykę i odnawialne źródła energii.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Marcin Rywotycki, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 149/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wymiana ciepła
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Egzamin O
Degradacja materiałów w urządzeniach energetycznych
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Egzamin O
Materiały dla energetyki
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Zaliczenie O
Audyt energetyczny
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 28
4 Zaliczenie O
Migracja zanieczyszczeń w środowisku
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 14
Zajęcia seminaryjne: 14
4 Zaliczenie O
Wentylacja i klimatyzacja
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
5 Egzamin O
Podstawy prawa
Wykład: 28
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Prawo autorskie i patentowe
Wykład: 14
2 Zaliczenie O
Język obcy do wyboru - II st. - EGZAMIN
Lektorat: 30
2 Egzamin O
IC D11
Suma godzin kontaktowych: 280
22 Zaliczenie O
IC D12 (przedmiot obieralny w języku angielskim)
Suma godzin kontaktowych: 28
4 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
IC D13
Zajęcia seminaryjne: 42
5 Zaliczenie O
IC d14 (e-learning)
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 28
5 Zaliczenie O