2023/2024 Niestacjonarne Studia magisterskie II stopnia Wydział Zarządzania

brak


Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (AGH) to kierunek mający bezpośredni związek z praktyką gospodarczą, kształcący profesjonalistów w obszarze analityki danych w organizacjach przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii informacyjnych. Kształcenie trwa cztery semestry zakończone uzyskaniem tytułu magistra, w ramach których przekazywana jest pogłębiona wiedza i kształtowane są zaawansowane umiejętności jej wykorzystania w warunkach zmienności otoczenia. Kształcenie odbywa się w trybie ogólnym (bez specjalności). Informatyka i Ekonometria to kierunek, który przygotowuje studentów do wykonywania w przyszłości obowiązków analityka danych w organizacjach, w których stosuje się narzędzia informatyczne, matematyczne, statystyczne, ekonometryczne. Umożliwia nabycie umiejętności zarządzania sieciami, budowania prostych aplikacji w językach strukturalnych, obiektowych i skryptowych, budowania i identyfikacji modeli matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych dla potrzeb analizy danych i prognozowania.

Absolwent jest przygotowany do twórczego działania i rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z zakresu ekonomii, gospodarki i zarządzania, z wykorzystaniem informatycznych technik wspomagania decyzji oraz metod i narzędzi matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych. Uzyskane umiejętności, w tym prowadzenia działalności biznesowej w sektorze IT, umożliwiają podjęcie pracy w firmach informatycznych, doradczych, administracji oraz w gospodarce. Absolwent studiów drugiego stopnia posiada ogólną wiedzę z zakresu wszystkich treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów na kierunku Informatyka i Ekonometria oraz wykazuje biegłość w wybranym profilu. Jest przygotowany do twórczego działania i rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych – w tym również niestandardowych – problemów, w szczególności związanych z zagadnieniami z zakresu ekonomii, gospodarki i zarządzania, z wykorzystaniem ogólnie rozumianych technik wspomagania decyzji i wiedzy systemowej oraz metod i narzędzi matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych, mając równocześnie świadomość możliwości i ograniczeń tychże metod i narzędzi. Absolwent potrafi wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem bezpieczeństwa oraz zasad prawnych i etycznych. Umie dyskutować na tematy informatyczne i ekonometryczne prowadzonych na zaawansowanym poziomie zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami, potrafi także kierować pracą zespołów. Absolwent jest przygotowany do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych. W szczególności absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych, doradczych, administracji oraz w gospodarce, szczególnie jako wysoko kwalifikowany specjalista analityki danych. Ma także podstawową wiedzę w zakresie prowadzenia działalności biznesowej w sektorze IT.

Po ukończeniu studiów II stopnia Informatyki i Ekonometrii Wydział oferuje ich kontynuację na studiach III stopnia (doktoranckich) w dyscyplinach Nauki o Zarządzaniu lub Inżynieria Produkcji, gwarantując pogłębienie zdobytej wiedzy i szersze jej wykorzystanie w praktyce biznesowej jak i rozwój naukowy.

Opiekun kierunku: dr inż. Bartłomiej Gaweł

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 116/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 152/2020 z dnia 29 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 21/2023 z dnia 1 marca 2023 r.

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Uczenie maszynowe
Лекція: 8
Проектні заняття: 14
4 Залік O
Ekonometria danych panelowych
Лекція: 12
Аудиторні заняття: 6
Проектні заняття: 8
5 Іспит O
Makroekonomia gospodarki otwartej
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 12
4 Залік O
Ekonomia matematyczna
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
3 Залік O
Hurtownie danych
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 6
Проектні заняття: 12
4 Залік O
Zaawansowane programowanie w języku Python
Лекція: 8
Проектні заняття: 14
4 Залік O
Inżynieria oprogramowania
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
Проектні заняття: 8
4 Іспит O
Jezyk obcy B2+ niestacjonarne
Лекторат: 15
2 Іспит O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Analiza wielowymiarowa
Лекція: 12
Проектні заняття: 14
5 Іспит O
Wprowadzenie do usług chmurowych
Лекція: 8
Проектні заняття: 14
4 Залік O
Rynek pieniężny i kapitałowy
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
2 Залік O
Prawo autorskie
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
2 Залік O
Eksploracja danych w biznesie
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 6
Проектні заняття: 14
5 Іспит O
Grupa obieralna (2 semestr mgr IiE)
Лекція: 32
Проектні заняття: 48
12 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Ekonometria finansowa i dynamiczna
Лекція: 12
Проектні заняття: 14
4 Іспит O
Systemy Big Data i noSQL
Лекція: 12
Проектні заняття: 14
4 Залік O
Sieci neuronowe i uczenie głębokie
Лекція: 8
Проектні заняття: 14
3 Іспит O
Moduł badań naukowych
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
3 Залік O
Grupa obieralna (3 semestr mgr IiE)
Лекція: 32
Проектні заняття: 48
12 Залік O
Grupa przedmiotów humanistycznych
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 6
3 Залік O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Grupa obieralna (4 semestr mgr IiE)
Сума аудиторних годин: 40
6 Залік O
Moduły obieralne w j. obcym - IiE 2 stopień
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
5 Залік O