2023/2024 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

brak

Kierunek Mikro- i Nanotechnologie w biofizyce zorientowany jest na kształcenie w zakresie technologii, rozumianej jako ogół procesów związanych z wytwarzaniem, charakteryzacją i modelowaniem właściwości materiałów o rozmiarach sub-mikronowych. Materiały takie znajdują coraz szersze zastosowanie w nowoczesnej inżynierii (bio)materiałowej, ochronie środowiska, a także w różnych gałęziach przemysłu (m.in.: elektronicznego, energetycznego, farmaceutycznego, medycznego, spożywczego). Absolwenci kierunku mogąstarać się o pracę w różnorodnych branżach, dla których istotą działania jest m.in. przetwórstwo materiałów, mechanika precyzyjna, optyka, elektronika, kontrola struktury materii na poziomie molekularnym, otrzymywanie cienkich warstw oraz mikro- i/lub nano- (bio)struktur o zadanych własnościach (np. elektrycznych, magnetycznych, optycznych, mechanicznych, redoksowych, antyoksydacyjnych) w celu wytwarzania (bio)sensorów i (bio)nośników, praca z urządzeniami wysokiej próżni, obsługa zaawansowanej aparatury do badań fizycznych i/lub chemicznych czy też modelowanie i umiejętności informatyczne. W większości są to oczekiwania pracodawców wobec zawodu nanotechnologa, w Polsce wprowadzonego w 2015 r. Obecnie zapotrzebowanie pracodawców, również zagranicznych, znacznie przewyższa liczbę pracowników z takimi kwalifikacjami, co potwierdzają targi przemysłowe ITM Polska, które pokazują, że zawód nanotechnolog jest deficytowy. Kierunek wychodzi naprzeciw rosnącym i zmiennym potrzebom innowacyjnego sektora biznesowego oraz naukowego skupionego wokół nanotechnologii i zaawansowanych technologii, do których zaliczają się m.in. nanomateriały, nanoelektronika, nanofotonika, nanobiotechnologie, czy nanomedycyna, nanofarmacja, wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Opiekun kierunku: dr hab. Renata Szymańska

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 71/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 94/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Fizyka miękkiej materii
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 20
Семінарські заняття: 15
5 Іспит O
Nano, mikro i makrocykle w systemie Ziemi
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
Семінарські заняття: 15
5 Залік O
Fizyka powierzchni i cienkich warstw
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
8 Залік O
Środowiskowe uwarunkowania zmienności gatunków
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 10
Проектні заняття: 30
6 Залік O
Metody fizyczne w biofizyce
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
6 Іспит O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Promieniowanie synchrotronowe w biofizyce
Лекція: 30
Семінарські заняття: 15
Тренінги: 20
5 Іспит O
Język obcy B2+
Лекторат: 30
2 Іспит O
Nanocząstki
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
9 Іспит O
Zastosowania mikro- i nanostruktur biologicznych
Лекція: 20
Проектні заняття: 30
Семінар: 10
6 Залік O
Neuroelektronika
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
3 Залік O
Przedmioty obieralne HES (HS) II
Лекція: 30
2 Залік O
Przedmioty obieralne HES (E) II
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Warsztaty magisterskie
Семінарські заняття: 30
3 Залік O
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Moduły obieralne MNB2.3
Сума аудиторних годин: 90
7 Залік O