brak

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny przedmiotów w zakresie analityki finansowej i controllingu procesów przemysłowych został podzielony na dwa obszary (bloki) merytoryczne.

Pierwszy obszar merytoryczny koncentruje się na przedmiotach w zakresie rachunkowości prowadzonej na potrzeby analizy sytuacji ekonomiczno - finansowej przedsiębiorstwa produkcyjnego, stanowiącej też podłoże dla menedżerów do podejmowania decyzji operacyjnych, taktycznych, a także co najważniejsze – strategicznych - dotyczących przyszłości przedsiębiorstwa. W ramach tego obszaru przedstawione zostaną zagadnienia:

 • zrozumienie modelu biznesowego firmy i zdefiniowanie jego organizacji na potrzeby gromadzenia i ewidencjonowania danych w ujęciu wielowymiarowym,
 • rejestracja danych na potrzeby sprawozdawczości finansowej,
 • rejestracja analityczna i dualna na potrzeby sprawozdawczości menedżerskiej,
 • finansów menedżerskich, pozwalających zrozumieć podstawowe zależności w realizacji celów finansowych przedsiębiorstwa,
 • oceny realizacji procesów inwestycyjnych,
 • decyzji finansowych zapewniających dostęp do kapitału na rozwój przedsiębiorstwa,
 • controllingu w przedsiębiorstwie,
 • modelowaniem finansowym opartym na krótkoterminowym i długoterminowym horyzoncie czasowym.

Drugi obszar to blok przedmiotów związanych z informatyką wspomagającą analitykę finansową, które są obecnie powszechnie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa produkcyjne w celu poprawy sprawności działania oraz sprawności dostarczania znaczących danych finansowych. W ramach tego obszaru zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące:

 • podstaw zarządzania projektami w kontekście merytorycznych i formalnych problemów implementacji systemów informatycznych wspomagających raportowanie,
 • prowadzenia testów i zarządzania jakością danych i oprogramowania,
 • przygotowania i rejestracji danych w obszarach księgowych i zarządczych za pomocą systemu ERP (ang. Enterprise Resources Planning),
 • analizy danych w kontekście wielowymiarowym, wspomagającej obszary finansowe i zarządcze,
 • zaawansowanego MS Excel i programowania VBA (ang. Visual Basic for Applications) dla MS Excel,
 • efektywnego tworzenie zapytań na bazach danych przy użyciu SQL (ang. Structured Query Language ),
 • hurtowni danych i modelowania wymiarów wynikających z zapotrzebowania informacyjnego,
 • wykorzystania zaawansowanej analityki programowania w Python,
 • eksploracji danych.

Do współtworzenia drugiego bloku zostali zaproszeni specjaliści firmy Comarch, którzy zapewnią aktualność zagadnień merytorycznych w ramach przedmiotów dotyczących oprogramowania wspomagającego procesy zarządcze oparte o analizę finansową oraz o controlling.

Ramowe treści kształcenia dla ww. przedmiotów są zbieżne z obowiązującymi standardami na studiach I i II stopnia na Wydziale i na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Treści te też zostały dopasowane do wymagań rynkowych dotyczących zakresu kompetencji jakie winien posiadać analityk finansowy.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia Podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub absolwentów studiów drugiego stopnia głównie kierunków ekonomicznych związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, finansami przedsiębiorstw. Studia te też są również adresowane do menedżerów wszystkich szczebli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie analityki finansowej oraz controllingu procesów produkcyjnych w celu poprawy efektywności wykonywanej pracy.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Anna Wiktor – Sułkowska, tel.: 12 617 21 29, 510 913 274, e-mail: wiktor@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Katedra Ekonomiki i Zarządzana w Przemyśle, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Akademia Górniczo-Hutnicza, tel.: +48-12-617-21-81, e-mail: kezp@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

dr inż. Anna Wiktor-Sułkowska, dr inż. Artur Bator, tel.: 510 913 274, 512 425 207, e-mail:wiktor@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Zasady ewidencja danych finansowych
Лекція: 4
Аудиторні заняття: 4
2 Іспит O
Sprawozdawczość menadżerska
Лекція: 4
Аудиторні заняття: 4
2 Іспит O
Finanse menadżerskie
Лекція: 4
Аудиторні заняття: 4
2 Іспит O
Controlling w przedsiębiorstwie
Лекція: 4
Аудиторні заняття: 4
2 Іспит O
ERP rejestracja danych w obszarach księgowych i controllingowych
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 16
7 Іспит O
Modelowanie finansowe oparte na krótkoterminowym i długoterminowym horyzoncie
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
4 Іспит O
Hurtownie danych i modelowanie wielowymiarowe
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 16
6 Іспит O
Eksploracja danych
Лекція: 5
Лабораторні заняття: 5
4 Іспит O

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Analiza danych w Power BI
Лекція: 4
Лабораторні заняття: 4
2 Іспит O
Programowanie VBA dla MS Excel
Лабораторні заняття: 16
4 Іспит O
SQL – efektywne tworzenie zapytań na bazach danych
Лабораторні заняття: 16
4 Іспит O
Narzędzia i języki programowania wykorzystywane w analizie danych
Лабораторні заняття: 8
3 Іспит O
Podstawy zarządzania projektami
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 8
4 Іспит O
Ocena realizacji projektów
Лекція: 4
Лабораторні заняття: 4
2 Іспит O
Praca końcowa
Дипломна робота: 0
6 Іспит O