2022/2023 Стаціонарне Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

brak

Kierunek studiów Zmiany Klimatu – Przeciwdziałanie i Adaptacja (ZKPiA) należy do obszaru kształcenia w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Kierunek odpowiada współczesnym potrzebom gospodarki i jest odpowiedzią na oczekiwania potencjalnych pracodawców dotyczące przygotowania kompetentnych kadr potrafiących diagnozować przekształcenia zachodzące w środowisku naturalnym oraz życiu społeczno-gospodarczym na skutek zmian klimatu, jak również potrafiących minimalizować wpływ zmian klimatu na ekosystemy, gospodarkę, infrastrukturę i społeczeństwo. Nowoczesny program kształcenia obejmuje wiedzę o systemie klimatycznym Ziemi, zachodzących w nim zmianach i ich przyczynach. Pozwala przygotować absolwenta do realizacji zadań proklimatycznych (mitygacyjnych, adaptacyjnych) na poziomie pojedynczych gmin, powiatów, województw czy kraju. Absolwenci kierunku nabywają kompetencji w obszarze ograniczania emisji gazów cieplarnianych, wychwytywania i sekwestracji dwutlenku węgla, adaptacji obszarów miejskich i wiejskich do zmian klimatu i ochrony społeczeństwa przed ich skutkami. Uczą się wdrażać w społeczeństwie i gospodarce ideę „zero waste” oraz realizować zadania prowadzące do osiągnięcia neutralności klimatycznej z wykorzystaniem miedzy innymi narzędzi opartych na dekarbonizacji gospodarki, zmniejszeniu jej energochłonności i emisyjności. Istotnym elementem kształcenia na kierunku ZKPiA jest nauka planowania i projektowania urządzeń błękitno-zielonej infrastruktury oraz NBS (Nature-based Solutions), stanowiących istotne narzędzie zintegrowanej gospodarki wodami deszczowymi, a także innych wyzwań wynikających ze zmian klimatu. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach specjalistów ds. polityki klimatycznej, w jednostkach i spółkach samorządowych zajmujących się opracowywaniem i wdrażaniem strategii neutralności klimatycznej, czy planów adaptacji miast i wsi do zmian klimatu. Potencjalnym miejscem zatrudnienia są też firmy konsultingowe, usługowe oraz przemysł głównie z branży budowlanej, OZE i melioracyjnej.

Opiekun kierunku: dr inż. Robert Oleniacz

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 38/2022 z dnia 30 marca 2022 r.

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Globalne zmiany klimatu: przyczyny, mechanizmy, skutki
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
5 Іспит O
Bezemisyjne źródła energii
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4 Іспит O
Fizyka i chemia środowiska
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
4 Іспит O
Technologie proekologiczne
Лекція: 15
Семінарські заняття: 30
4 Іспит O
Zrównoważony rozwój i zintegrowane systemy zarządzania
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік O
Geoinformatyka w monitoringu zmian w środowisku
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Teledetekcja i monitoring zmian klimatycznych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Błękitno-zielona infrastruktura
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Adaptacja do zmian klimatu w planowaniu przestrzennym
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Podstawy negocjacji
Лекція: 15
1 Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatycznych w ocenach oddziaływania na środowisko
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5 Іспит O
Ograniczanie i monitoring emisji gazów cieplarnianych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
6 Іспит O
Zarządzanie zlewniowe i ochrona przeciwpowodziowa
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5 Іспит O
Zaawansowane technologie zamykania obiegów wody
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Neutralność klimatyczna gospodarki wodno-ściekowej
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Ślad węglowy i analiza cyklu życia
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5 Іспит O
Język obcy kurs specjalistyczny
Лекторат: 30
2 Іспит O
Moduł obieralny - zarządzanie ekosystemami
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Metodyka badań naukowych
Семінарські заняття: 15
1 Залік O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 15
1 Залік O
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Moduł anglojęzyczny
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Moduł obieralny
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Moduł obieralny prawno ekonomiczny
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O