A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Cechą charakterystyczną kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska jest kompleksowe podejście do kształcenia we wszystkich głównych obszarach inżynierii środowiska i monitoringu środowiska istotnych z punktu widzenia potrzeb społeczno-gospodarczych, biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy i podstawowe uwarunkowania prawne w tych obszarach. Tego typu podejście jest niezbędne dla właściwego zarządzania zasobami i jakością środowiska, minimalizacji negatywnych dla środowiska skutków działalności człowieka, kontroli emisji substancji i energii do środowiska, monitoringu stanu zanieczyszczenia środowiska, a także dla zapewnienia na odpowiednim poziomie usług i kompleksowych rozwiązań w zakresie inżynierii sanitarnej, zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków, gospodarki odpadami, gospodarki terenami przekształconymi itp.
Absolwent tego kierunku jest przygotowany do identyfikacji i analizy większości współczesnych zagrożeń środowiska, potrafi posługiwać się podstawowymi technikami pomiarowymi stosowanymi w praktyce inżynierskiej (w tym w monitoringu technologicznym i monitoringu wielkości emisji), a także korzystać z informacji geodezyjnych i kartograficznych oraz z wybranych narzędzi informatycznych wykorzystywanych do pozyskiwania i prezentacji informacji przestrzennych oraz wspomagania procesów projektowania i analiz eksperckich z zakresu inżynierii i monitoringu środowiska. Potrafi oceniać stan środowiska i wykonywać komputerowe symulacje rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku oraz interpretować ich wyniki. Potrafi dobrać odpowiednie dla danego przypadku metody i techniki oraz zaprojektować wybrane urządzenia lub instalacje wykorzystywane w inżynierii ochrony powietrza, wód i ziemi oraz gospodarce odpadami, a także ocenić ich główne wady i zalety oraz efektywność zastosowanych rozwiązań. Umie interpretować dokumenty wynikające ze stosowania głównych przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz przygotowywać wybrane z nich. W praktyce zawodowej i życiu codziennym Jest gotów do racjonalnego korzystania z zasobów środowiska i dbania o jego właściwy stan, prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywanym zawodem oraz szerzenia edukacji ekologicznej w celu zwiększenia świadomość społeczeństwa w tym zakresie.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym samym lub podobnym kierunku. Może znaleźć już także zatrudnienie m.in. w prostych pracach studyjnych, konsultingowych, projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych z zakresu inżynierii środowiska zewnętrznego, a w wybranym stopniu także w zakresie inżynierii środowiska wewnętrznego oraz monitoringu środowiska. Obszar zatrudnienia obejmuje urzędy administracji państwowej i samorządowej, w tym wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, zakłady przemysłowe, biura projektowe oraz inne przedsiębiorstwa oferujące usługi i technologie z zakresu inżynierii i monitoringu środowiska, w tym z zakresu ochrony środowiska, zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków, gospodarki odpadami oraz rekultywacji gleb i terenów bezglebowych, jak również inne firmy konsultingowe i usługowe lub organizacje pozarządowe.

Opiekun kierunku: dr inż. Robert Oleniacz

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 79/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 45
7.0 Іспит O
Лекція: 14
1.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6.0 Іспит O
Лекція: 15
1.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
6.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 30
8.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
1.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Проектні заняття: 30
2.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
4.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекторат: 30
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6.0 Іспит O
Лекція: 30
2.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 20
4.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 20
4.0 Іспит O
Лекція: 15
1.0 Залік O
Проектні заняття: 30
3.0 O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 O
Лекторат: 45
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Польові заняття: 15
1.0 Залік O
Польові заняття: 10
- Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5.0 Іспит O
Польові заняття: 15
1.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 20
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 O
Лекторат: 60
5.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 20
Проектні заняття: 20
5.0 Іспит O
Лекція: 60
Проектні заняття: 60
10.0 O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 W
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Польові заняття: 45
2.0 Залік O
Лекція: 45
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
6.0 Іспит O
Лекція: 45
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
7.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3.0 O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Професійна практика: 0
4.0 W
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
Дипломна робота: 0
15.0 Залік O
Проектні заняття: 30
2.0 O
Сума аудиторних годин: 60
4.0 O
Лекція: 30
2.0 O
Проектні заняття: 30
2.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором