brak

Cechą charakterystyczną kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska jest kompleksowe podejście do kształcenia we wszystkich głównych obszarach inżynierii środowiska i monitoringu środowiska istotnych z punktu widzenia potrzeb społeczno-gospodarczych, biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy i podstawowe uwarunkowania prawne w tych obszarach. Tego typu podejście jest niezbędne dla właściwego zarządzania zasobami i jakością środowiska, minimalizacji negatywnych dla środowiska skutków działalności człowieka, kontroli emisji substancji i energii do środowiska, monitoringu stanu zanieczyszczenia środowiska, a także dla zapewnienia na odpowiednim poziomie usług i kompleksowych rozwiązań w zakresie inżynierii sanitarnej, zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków, gospodarki odpadami, gospodarki terenami przekształconymi itp.
Absolwent tego kierunku jest przygotowany do identyfikacji i analizy większości współczesnych zagrożeń środowiska, potrafi posługiwać się podstawowymi technikami pomiarowymi stosowanymi w praktyce inżynierskiej (w tym w monitoringu technologicznym i monitoringu wielkości emisji), a także korzystać z informacji geodezyjnych i kartograficznych oraz z wybranych narzędzi informatycznych wykorzystywanych do pozyskiwania i prezentacji informacji przestrzennych oraz wspomagania procesów projektowania i analiz eksperckich z zakresu inżynierii i monitoringu środowiska. Potrafi oceniać stan środowiska i wykonywać komputerowe symulacje rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku oraz interpretować ich wyniki. Potrafi dobrać odpowiednie dla danego przypadku metody i techniki oraz zaprojektować wybrane urządzenia lub instalacje wykorzystywane w inżynierii ochrony powietrza, wód i ziemi oraz gospodarce odpadami, a także ocenić ich główne wady i zalety oraz efektywność zastosowanych rozwiązań. Umie interpretować dokumenty wynikające ze stosowania głównych przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz przygotowywać wybrane z nich. W praktyce zawodowej i życiu codziennym Jest gotów do racjonalnego korzystania z zasobów środowiska i dbania o jego właściwy stan, prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywanym zawodem oraz szerzenia edukacji ekologicznej w celu zwiększenia świadomość społeczeństwa w tym zakresie.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym samym lub podobnym kierunku. Może znaleźć już także zatrudnienie m.in. w prostych pracach studyjnych, konsultingowych, projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych z zakresu inżynierii środowiska zewnętrznego, a w wybranym stopniu także w zakresie inżynierii środowiska wewnętrznego oraz monitoringu środowiska. Obszar zatrudnienia obejmuje urzędy administracji państwowej i samorządowej, w tym wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, zakłady przemysłowe, biura projektowe oraz inne przedsiębiorstwa oferujące usługi i technologie z zakresu inżynierii i monitoringu środowiska, w tym z zakresu ochrony środowiska, zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków, gospodarki odpadami oraz rekultywacji gleb i terenów bezglebowych, jak również inne firmy konsultingowe i usługowe lub organizacje pozarządowe.

Opiekun kierunku: dr inż. Robert Oleniacz

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 79/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy nauk o Ziemi
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 10
Проектні заняття: 8
4 Іспит O
Wprowadzenie do programowania i przetwarzania danych
Лекція: 10
Проектні заняття: 18
3 Залік O
Biologia i ekologia
Лекція: 18
Проектні заняття: 10
6 Іспит O
Matematyka 1
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 28
7 Іспит O
Chemia
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 10
Лабораторні заняття: 8
6 Іспит O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Chemiczna analiza instrumentalna
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 8
2 Залік O
Automatyzacja przetwarzania i wizualizacji danych
Проектні заняття: 18
2 Залік O
Fizyka 1
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
6 Іспит O
Podstawy grafiki inżynierskiej i komputerowej
Лекція: 10
Проектні заняття: 18
3 Залік O
Matematyka 2
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 18
8 Іспит O
Podstawy zarządzania i ekonomii
Лекція: 10
Аудиторні заняття: 8
2 Залік O
Ekotoksykologia
Лекція: 18
Проектні заняття: 10
4 Іспит O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Materiałoznawstwo
Лекція: 10
Аудиторні заняття: 8
2 Залік O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 1/4 (semestr 22 godziny)
Лекторат: 22
- Залік O
Podstawy prawa administracyjnego
Лекція: 9
1 Залік O
Fizyka 2
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 8
Лабораторні заняття: 10
6 Іспит O
Termodynamika techniczna
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 12
4 Іспит O
Autoprezentacja i komunikacja społeczna
Лекція: 9
1 Залік O
Statystyka
Лекція: 10
Аудиторні заняття: 18
3 Залік O
Propedeutyka ochrony środowiska
Лекція: 10
Аудиторні заняття: 8
2 Залік O
Moduł obieralny z zakresu grafiki i projektowania 3D
Проектні заняття: 18
3 Залік O
Moduł obieralny z zakresu kartografii
Лекція: 10
Проектні заняття: 8
2 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Mechanika płynów
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 12
4 Іспит O
Ochrona własności intelektualnej
Лекція: 9
1 Залік O
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
5 Іспит O
Gleboznawstwo
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
5 Іспит O
Prawo i ekonomika ochrony środowiska
Лекція: 18
2 Залік O
Zajęcia terenowe z gleboznawstwa
Польові заняття: 12
1 Залік O
Zajęcia terenowe z geodezji
Практичні заняття: 12
1 Залік O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 2/4 (semestr 22 godziny)
Лекторат: 22
- Залік O
Prawo budowlane
Лекція: 9
1 Залік O
Zajęcia terenowe z hydrologii i meteorologii
Польові заняття: 6
- Залік O
Moduł obieralny z zakresu geodezji
Лекція: 10
Проектні заняття: 18
3 Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Budownictwo ogólne
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
5 Іспит O
Rekultywacja
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 10
Проектні заняття: 18
6 Іспит O
Hydrologia
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 10
Проектні заняття: 8
5 Іспит O
Podstawy ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji
Лекція: 10
Проектні заняття: 18
3 Залік O
Fizyka atmosfery z meteorologią i klimatologią
Лекція: 12
Проектні заняття: 9
2 Залік O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 3/4 (semestr 22 godziny)
Лекторат: 22
- Залік O
Moduł obieralny z zakresu systemów informacji przestrzennej
Лекція: 10
Проектні заняття: 18
3 Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 4/4 (semestr 24 godziny)
Лекторат: 24
5 Іспит O
Miernictwo przemysłowe
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 12
4 Іспит O
Zajęcia terenowe z eksploatacji obiektów inżynierii i monitoringu środowiska (1)
Практичні заняття: 6
- Залік O
Monitoring środowiska
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 12
Проектні заняття: 12
5 Іспит O
Blok modułów obieralnych z zakresu gospodarki terenami użytkowanymi przyrodniczo
Лекція: 8
Проектні заняття: 10
3 Іспит O
Blok modułów obieralnych z zakresu podstaw inżynierii lądowej i wodnej
Лекція: 36
Проектні заняття: 36
10 Іспит O
Moduł obieralny z zakresu gospodarki wodnej i ochrony wód
Лекція: 10
Проектні заняття: 18
3 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Inżynieria ochrony powietrza
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 10
Проектні заняття: 18
7 Іспит O
Systemy zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 10
Проектні заняття: 8
5 Іспит O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Gospodarka odpadami
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 10
Проектні заняття: 8
6 Іспит O
Blok modułów obieralnych z zakresu projektowania sieci i instalacji budowlanych (semestr 7)
Лекція: 10
Проектні заняття: 18
3 Залік O
Moduł obieralny z zakresu wibroakustyki środowiska
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 8
3 Залік O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Zajęcia terenowe z eksploatacji obiektów inżynierii i monitoringu środowiska (2)
Практичні заняття: 21
2 Залік O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 10
1 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломний проект: 0
15 Залік O
Blok modułów obieralnych z zakresu projektowania sieci i instalacji budowlanych (semestr 8)
Проектні заняття: 18
2 Залік O
Blok przedmiotów fakultatywnych (studia I stopnia)
Сума аудиторних годин: 36
4 Залік O
Blok wykładów obieralnych
Лекція: 20
2 Залік O
Moduł obieralny z zakresu pozwoleń na korzystanie ze środowiska
Проектні заняття: 18
2 Залік O