brak

Kierunek studiów Geodezja i Kartografia należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Kierunek jest powiązany z takimi kierunkami studiów, jak: budownictwo, górnictwo, gospodarka przestrzenna, geologia, inżynieria środowiska, informatyka stosowana, geografia i ochrona środowiska.
Kształcenie na kierunku Geodezja i Kartografia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ma długie tradycje, gdyż jest prowadzone od roku 1951.
Kierunek ten obejmuje szeroko rozumianą geodezję stosowaną, której zadaniem jest wyznaczanie położenia obiektów w przestrzeni, zasilenie baz danych informacjami o tych obiektach, przedstawianie obiektów na mapach. Ważnym elementem studiów jest praktyczna geodezyjna realizacja obiektów inżynierskich, jak również podstawowa wiedza z zakresu geodezji górniczej, satelitarnej czy katastru nieruchomości. Do wyznaczania położenia obiektów stosowane są techniki pomiarów naziemnych, fotogrametrycznych i satelitarnych. Wyniki pomiarów oraz inne informacje o obiektach są podstawą tworzenia baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w szczególności: bazy danych obiektów geograficznych, ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu czy osnów geodezyjnych. Celem kształcenia na studiach I stopnia jest nabycie przez studenta kompetencji z zakresu ogólnej wiedzy geodezyjnej dotyczącej pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz wprowadzenie do specjalizacji zawodowej. Absolwenci kierunku Geodezja i Kartografia znajdują zatrudnienie w Okręgowych Przedsiębiorstwach Geodezyjno-Kartograficznych, w Miejskich Przedsiębiorstwach Geodezyjnych, w Wydziałach Geodezji i Gospodarki Terenami urzędów administracji państwowej, w urzędach administracji samorządowej, w przedsiębiorstwach przekształconych w spółki, w firmach prywatnych, w biurach projektów, w instytutach naukowo-badawczych, w szkolnictwie wyższym i średnim. Po ostatnich zmianach w naszym kraju powraca status zawodu geodety jako tak zwanego zawodu wolnego. Ten rodzaj pracy cieszy się dużym zainteresowaniem.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Robert Krzyżek, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 79/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Elektroniczna technika pomiarowa I
Лабораторні заняття: 18
2 Залік O
Techniki CAD i grafika inżynierska
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 18
Проектні заняття: 9
4 Залік O
Analiza matematyczna 1
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
6 Іспит O
Geodezja Ia
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
4 Іспит O
Prawo dla geodetów
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 27
5 Іспит O
Geomorfologia i gleboznawstwo
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 18
4 Іспит O
Podstawy górnictwa
Лекція: 9
1 Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Algebra
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
6 Іспит O
Podstawy budownictwa i inżynierii
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 18
5 Іспит O
Geodezja Ib
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
4 Іспит O
Fizyka I
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
6 Іспит O
Zajęcia terenowe z geodezji I
Практичні заняття: 36
2 Залік O
Wybrane zagadnienia z geologii i geotechniki
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
2 Іспит O
Geodezyjne pakiety użytkowe
Проектні заняття: 18
2 Залік O
Podstawy baz danych
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
3 Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Rachunek wyrównawczy i metody statystyczne I
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
4 Іспит O
Elektroniczna technika pomiarowa II
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 9
2 Залік O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 1/3 (semestr 18 godzin) (WGGiIŚ)
Лекторат: 18
- Залік O
Fizyka II
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
Лабораторні заняття: 9
6 Іспит O
Programowanie komputerowe
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
4 Іспит O
Geodezja IIa
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
4 Залік O
Analiza matematyczna 2
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
6 Іспит O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Zajęcia terenowe z geodezji II
Практичні заняття: 36
2 Залік O
Podstawy geodezji wyższej
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
4 Іспит O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 2/3 (semestr 27 godzin) (WGGiIŚ)
Лекторат: 27
- Залік O
Geodezja IIb
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
4 Іспит O
Podstawy fotogrametrii i teledetekcji
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
4 Іспит O
Rachunek wyrównawczy i metody statystyczne II
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
4 Іспит O
Systemy informacji przestrzennej
Лекція: 18
Проектні заняття: 27
4 Іспит O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 3/3 (semestr 36 godzin) (WGGiIŚ)
Лекторат: 36
5 Іспит O
Kartografia
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
4 Іспит O
Analizy i harmonizacja danych przestrzennych
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
3 Залік O
Kataster nieruchomości
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
4 Іспит O
Podstawy geodezji satelitarnej i zintegrowanej
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
2 Залік O
Zastosowania fotogrametrii
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
4 Залік O
Blok modułów obieralnych informatycznych GiK
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
5 Іспит O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok modułów obieralnych uzupełniających GiK
Лекція: 18
Проектні заняття: 27
5 Залік O
Blok modułów obieralnych w języku obcym GiK
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
4 Залік O
Geodezja inżynieryjna
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
Проектні заняття: 9
5 Іспит O
Podstawy geodezji górniczej
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
4 Іспит O
Podstawy gospodarki nieruchomościami
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
3 Залік O
Przekształcenia i ochrona terenów
Лекція: 27
Проектні заняття: 18
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Blok modułów obieralnych kierunkowych GiK -część realizowana w sem.7
Лекція: 54
Проектні заняття: 135
24 Залік O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 9
1 Залік O
Blok modułów obieralnych kierunkowych GiK -część realizowana w sem.8
Лекція: 27
Проектні заняття: 54
9 Залік O