A A A

Увійди

pl | en | uk

Cechą charakterystyczną kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska jest kompleksowe podejście do kształcenia we wszystkich głównych obszarach inżynierii środowiska i monitoringu środowiska istotnych z punktu widzenia potrzeb społeczno-gospodarczych, biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy i podstawowe uwarunkowania prawne w tych obszarach. Tego typu podejście jest niezbędne dla właściwego zarządzania zasobami i jakością środowiska, minimalizacji negatywnych dla środowiska skutków działalności człowieka, kontroli emisji substancji i energii do środowiska, monitoringu stanu zanieczyszczenia środowiska, a także dla zapewnienia na odpowiednim poziomie usług i kompleksowych rozwiązań w zakresie inżynierii sanitarnej, zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków, gospodarki odpadami, gospodarki terenami przekształconymi itp.
Absolwent tego kierunku jest przygotowany do identyfikacji i analizy większości współczesnych zagrożeń środowiska, potrafi posługiwać się podstawowymi technikami pomiarowymi stosowanymi w praktyce inżynierskiej (w tym w monitoringu technologicznym i monitoringu wielkości emisji), a także korzystać z informacji geodezyjnych i kartograficznych oraz z wybranych narzędzi informatycznych wykorzystywanych do pozyskiwania i prezentacji informacji przestrzennych oraz wspomagania procesów projektowania i analiz eksperckich z zakresu inżynierii i monitoringu środowiska. Potrafi oceniać stan środowiska i wykonywać komputerowe symulacje rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku oraz interpretować ich wyniki. Potrafi dobrać odpowiednie dla danego przypadku metody i techniki oraz zaprojektować wybrane urządzenia lub instalacje wykorzystywane w inżynierii ochrony powietrza, wód i ziemi oraz gospodarce odpadami, a także ocenić ich główne wady i zalety oraz efektywność zastosowanych rozwiązań. Umie interpretować dokumenty wynikające ze stosowania głównych przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz przygotowywać wybrane z nich. W praktyce zawodowej i życiu codziennym Jest gotów do racjonalnego korzystania z zasobów środowiska i dbania o jego właściwy stan, prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywanym zawodem oraz szerzenia edukacji ekologicznej w celu zwiększenia świadomość społeczeństwa w tym zakresie.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym samym lub podobnym kierunku. Może znaleźć już także zatrudnienie m.in. w prostych pracach studyjnych, konsultingowych, projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych z zakresu inżynierii środowiska zewnętrznego, a w wybranym stopniu także w zakresie inżynierii środowiska wewnętrznego oraz monitoringu środowiska. Obszar zatrudnienia obejmuje urzędy administracji państwowej i samorządowej, w tym wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, zakłady przemysłowe, biura projektowe oraz inne przedsiębiorstwa oferujące usługi i technologie z zakresu inżynierii i monitoringu środowiska, w tym z zakresu ochrony środowiska, zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków, gospodarki odpadami oraz rekultywacji gleb i terenów bezglebowych, jak również inne firmy konsultingowe i usługowe lub organizacje pozarządowe.

Opiekun kierunku: dr inż. Robert Oleniacz

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 79/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 10
Проектні заняття: 8
4.0 Іспит O
Лекція: 10
Проектні заняття: 18
3.0 Залік O
Лекція: 18
Проектні заняття: 10
6.0 Іспит O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 28
7.0 Іспит O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 10
Лабораторні заняття: 8
6.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 8
2.0 Залік O
Проектні заняття: 18
2.0 Залік O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
6.0 Іспит O
Лекція: 10
Проектні заняття: 18
3.0 Залік O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 18
8.0 Іспит O
Лекція: 10
Аудиторні заняття: 8
2.0 Залік O
Лекція: 18
Проектні заняття: 10
4.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 10
Аудиторні заняття: 8
2.0 Залік O
Лекторат: 22
- Залік O
Лекція: 9
1.0 Залік O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 8
Лабораторні заняття: 10
6.0 Іспит O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 12
4.0 Іспит O
Лекція: 9
1.0 Залік O
Лекція: 10
Аудиторні заняття: 18
3.0 Залік O
Лекція: 10
Аудиторні заняття: 8
2.0 Залік O
Проектні заняття: 18
3.0 O
Лекція: 10
Проектні заняття: 8
2.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 12
4.0 Іспит O
Лекція: 9
1.0 Залік O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
5.0 Іспит O
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
5.0 Іспит O
Лекція: 18
2.0 Залік O
Польові заняття: 12
1.0 Залік O
Практичні заняття: 12
1.0 Залік O
Лекторат: 22
- Залік O
Лекція: 9
1.0 Залік O
Польові заняття: 6
- Залік O
Лекція: 10
Проектні заняття: 18
3.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
5.0 Іспит O
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 10
Проектні заняття: 18
6.0 Іспит O
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 10
Проектні заняття: 8
5.0 Іспит O
Лекція: 10
Проектні заняття: 18
3.0 Залік O
Лекція: 12
Проектні заняття: 9
2.0 Залік O
Лекторат: 22
- Залік O
Лекція: 10
Проектні заняття: 18
3.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекторат: 24
5.0 Іспит O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 12
4.0 Іспит O
Практичні заняття: 6
- Залік O
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 12
Проектні заняття: 12
5.0 Іспит O
Лекція: 8
Проектні заняття: 10
3.0 O
Лекція: 36
Проектні заняття: 36
10.0 O
Лекція: 10
Проектні заняття: 18
3.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 10
Проектні заняття: 18
7.0 Іспит O
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 10
Проектні заняття: 8
5.0 Іспит O
Професійна практика: 0
4.0 O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 10
Проектні заняття: 8
6.0 Іспит O
Лекція: 10
Проектні заняття: 18
3.0 O
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 8
3.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Практичні заняття: 21
2.0 Залік O
Семінарські заняття: 10
1.0 Залік O
Дипломний проект: 0
15.0 Залік O
Проектні заняття: 18
2.0 O
Сума аудиторних годин: 36
4.0 O
Лекція: 20
2.0 O
Проектні заняття: 18
2.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором