brak

Celem kształcenia na kierunku Chemia Budowlana jest przygotowanie absolwentów do projektowania materiałów budowlanych o szerokim zakresie właściwości użytkowych wchodzących w zakres tzw. “chemii budowlanej”. Student kończący studia I stopnia na kierunku Chemia Budowlana ma pełną świadomość roli poszczególnych kierunków technologii materiałowych w obszarze ich projektowania, wytwarzania, użytkowania i utylizacji, ich wpływu na środowisko oraz rozwój społeczno-gospodarczy kraju. W tym kontekście rola absolwenta kierunku Chemia Budowlana jako specjalisty w dziedzinie materiałów budowlanych jest szczególnie istotna. Wiąże się to z faktem masowości produkcji materiałów budowlanych i ich roli w gospodarce, jak również środowisku naturalnym. Dodatkowo dynamiczny rozwój branży materiałów budowlanych związany z postępem techniki oraz rosnącymi wymaganiami środowiskowymi stawia przez branżą nowe wyzwania i tworzy zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Typowym miejscem pracy absolwenta są przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją suchych mieszanek na bazie spoiw mineralnych i organicznych, jak również w firmach działających w obszarze domieszek do betonów, zapraw i zaczynów. Absolwenci studiów I stopnia mają możliwość kontynuować i poszerzać swoją wiedzę wybierając jeden z kierunków studiów II stopnia realizowanych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Waldemar Pichór

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Elementy chemii
Аудиторні заняття: 15
- Залік O
Technologie informacyjne
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Wstęp do matematyki
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 60
10 Іспит O
Propedeutyka nauk materiałowych
Лекція: 30
1 Залік O
Wstęp do fizyki
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
4 Залік O
Język obcy, semestr 1/3
Лекторат: 45
- Залік O
Chemia ogólna i nieorganiczna
Лекція: 60
Аудиторні заняття: 45
Лабораторні заняття: 30
12 Іспит O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Termodynamika techniczna
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Іспит O
Matematyka kurs
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Język obcy, semestr 2/3
Лекторат: 45
- Залік O
Chemia budowlana - blok 1
Лекція: 30
2 Залік O
Informatyka
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Chemia organiczna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 30
7 Залік O
Fizyka
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 30
6 Іспит O
Nauka o materiałach
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
3 Залік O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Technologia materiałów budowlanych
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Chemia fizyczna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Automatyka i pomiar właściwości fizykochemicznych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Materiały budowlane i instalacyjne
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Język obcy, semestr 3/3
Лекторат: 45
5 Іспит O
Chemia analityczna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 30
6 Іспит O
Zarządzanie jakością i produktami chemii budowlanej
Семінарські заняття: 30
2 Залік O
Grafika inżynierska
Проектні заняття: 30
2 Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Elektronika z elektrotechniką
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Maszynoznawstwo i wytrzymałość materiałów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmioty obieralne - anglojęzyczne (Df) - semestr letni
Семінарські заняття: 30
3 Залік O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Budownictwo ogólne
Лекція: 30
2 Залік O
Projektowanie materiałów i komputerowa nauka o materiałach
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Семінарські заняття: 30
6 Іспит O
Materiały ceramiczne w budownictwie
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
3 Залік O
Technologia materiałów wiążących i betonów
Лабораторні заняття: 45
3 Залік O
Szkło i materiały szkliste w budownictwie
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
3 Залік O
Chemia krzemianów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Семінарські заняття: 15
5 Іспит O
Technologia ceramiki budowlanej i materiałów termoizolacyjnych
Лабораторні заняття: 45
3 Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmioty obieralne prowadzone przez Politechnikę Łódzką (Blok III)
Лекція: 15
Проектні заняття: 45
4 Залік O
Przedmioty obieralne prowadzone przez Politechnikę Łódzką (Blok IV)
Лекція: 15
1 Залік O
Przetwórstwo polimerów
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 60
6 Іспит O
Barwniki, pigmenty i środki pomocnicze
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Polimerowe materiały konstrukcyjne
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Modyfikacje i recykling polimerów
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік O
BHP i ergonomia
Лекція: 30
2 Залік O
Izotopowe metody badania materiałów budowlanych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Kompozyty polimerowe
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік O
Proseminarium
Семінарські заняття: 15
1 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmioty obieralne prowadzone przez Politechnikę Gdańską
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
4 Залік O
Fizyka budowli
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Procesy korozyjne
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
4 Залік O
Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
6 Іспит O
Diagnostyka i monitorowanie korozji
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Analityka surowców i produktów budowlanych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
7 Іспит O
Analiza uszkodzeń korozyjnych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
2 Іспит O
Analiza cyklu życia wyrobów budowlanych (LCA)
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projekt dyplomowy
Дипломний проект: 0
15 Залік O
Przedmioty obieralne - Chemia budowlana 7 semestr
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
4 Іспит O
Laboratorium dyplomowe
Лабораторні заняття: 90
4 Залік O
Praktyka przemysłowa - 6 tygodni
Професійна практика: 0
4 Залік O
Seminarium inżynierskie
Семінарські заняття: 15
1 Залік O
Angielska terminologia techniczna
Семінар: 30
Семінарські заняття: 30
2 Залік O