brak

Kształcenie na kierunku Inżynieria Ciepła ma charakter interdyscyplinarny, oparty na podstawach chemii, fizyki, mechaniki, inżynierii materiałowej i ekonomii oraz zagadnieniami techniki cieplnej, m.in. wymiany ciepła, spalania, ruchu cieczy elastycznej, urządzeń cieplnych, modelowania matematycznego i symulacji numerycznych procesów transportu ciepła i masy, a także zagadnienia gospodarki energetycznej i efektywności energetycznej urządzeń cieplnych, czy też zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii. Realizacja programu studiów pozwala przekazać absolwentom wiedzę z zakresu nadawania powierzchni wyrobów wysokiej odporności na wszelkiego rodzaju zużycie. Istnieje duże zapotrzebowanie rynku na specjalistów potrafiących wytwarzać i kontrolować wszelkiego rodzaju pokrycia. Program nauczania na tej specjalności, poza przedmiotami typowymi dla kierunków technicznych zawiera przedmioty, omawiające zjawiska zachodzące na powierzchni materiałów w czasie ich produkcji, uszlachetniania i eksploatacji. W szczególności obejmuje on procesy wytwarzania warstw powierzchniowych i powłok o innych, znacznie lepszych niż podłoża, własnościach głównie antykorozyjnych, antyzmęczeniowych, antyciernych, o szczególnych własnościach elektrycznych, magnetycznych, optycznych i dekoracyjnych, związane z tym zjawiska i uzyskiwane dzięki temu efekty eksploatacyjne. Znacząca część programu studiów obejmuje zakres zagadnień związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych a także ekologiczne wytwarzanie energii w systemach klasycznych opartych o spalanie kopalnych paliw stałych i ciekłych. Znajomość tych problemów oraz umiejętność praktycznego wykorzystania nabytej w czasie studiów wiedzy stanowi podstawę badań naukowych i prac inżynierskich związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją urządzeń i technologii w tym celu stosowanych. Zmierzają one do rozwiązań minimalizujących zużycie energii. Absolwent tej specjalności jest doskonale przygotowany do wykorzystania swojej wiedzy inżynieryjno-ekonomicznej we wszystkich gałęziach przemysłu, ze szczególnym ukierunkowaniem na energetykę i odnawialne źródła energii.

Opiekun kierunku: prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Chemia
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
6 Іспит O
Zarządzanie środowiskiem
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
2 Залік O
Analiza matematyczna I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 45
6 Іспит O
Fizyka I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Ochrona środowiska
Лекція: 14
Проектні заняття: 14
2 Залік O
Algebra
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Podstawy informatyki
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
5 Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy nauki o materiałach
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
Семінарські заняття: 14
4 Залік O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Ekonomika i zarządzanie
Лекція: 14
Семінарські заняття: 14
1 Залік O
Grafika inżynierska i systemy CAD
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
5 Залік O
Analiza matematyczna II
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
4 Залік O
Fizyka II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6 Іспит O
Podstawy termodynamiki
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5 Іспит O
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5 Іспит O
Język obcy do wyboru - I st. - ZALICZENIE
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Teoria pomiarów i planowanie eksperymentu
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
3 Залік O
Wymiana ciepła i masy
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
6 Іспит O
Materiały inżynierskie
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
6 Іспит O
Диференціальні рівняння
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
5 Залік O
Technologie wytwarzania i przetwarzania metali
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
IC D01
Сума аудиторних годин: 56
5 Залік O
Język obcy do wyboru - I st. - ZALICZENIE
Лекторат: 45
- Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Mechanika płynów
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
4 Іспит O
Чисельні методи
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O
Historia techniki i kultury materialnej
Лекція: 14
Польові заняття: 14
2 Залік O
Technika cieplna
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
5 Залік O
IC D02
Сума аудиторних годин: 56
5 Залік O
IC D03
Сума аудиторних годин: 56
5 Залік O
Język obcy do wyboru - I st. - EGZAMIN
Лекторат: 60
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Elektrotechnika i elektronika
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
4 Залік O
Miernictwo energetyczne
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
4 Залік O
Urządzenia cieplne
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
5 Іспит O
Gospodarka energetyczna
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
5 Іспит O
IC D04 (przedmiot obieralny w języku angielskim)
Сума аудиторних годин: 42
6 Залік O
IC D05
Сума аудиторних годин: 56
6 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Programowanie proceduralne i obiektowe
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Залік O
IC D06
Сума аудиторних годин: 56
6 Залік O
IC D07
Сума аудиторних годин: 112
10 Залік O
IC D08
Сума аудиторних годин: 56
5 Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O
IC D09
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Залік O
IC D10
Сума аудиторних годин: 112
10 Залік O