A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Zarządzania


Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (AGH) to kierunek mający bezpośredni związek z praktyką gospodarczą, kształcący profesjonalistów w obszarze analityki danych w organizacjach przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii informacyjnych. Kształcenie trwa cztery semestry zakończone uzyskaniem tytułu magistra, w ramach których przekazywana jest pogłębiona wiedza i kształtowane są zaawansowane umiejętności jej wykorzystania w warunkach zmienności otoczenia. Kształcenie odbywa się w trybie ogólnym (bez specjalności). Informatyka i Ekonometria to kierunek, który przygotowuje studentów do wykonywania w przyszłości obowiązków analityka danych w organizacjach, w których stosuje się narzędzia informatyczne, matematyczne, statystyczne, ekonometryczne. Umożliwia nabycie umiejętności zarządzania sieciami, budowania prostych aplikacji w językach strukturalnych, obiektowych i skryptowych, budowania i identyfikacji modeli matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych dla potrzeb analizy danych i prognozowania.
Absolwent jest przygotowany do twórczego działania i rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z zakresu ekonomii, gospodarki i zarządzania, z wykorzystaniem informatycznych technik wspomagania decyzji oraz metod i narzędzi matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych. Uzyskane umiejętności, w tym prowadzenia działalności biznesowej w sektorze IT, umożliwiają podjęcie pracy w firmach informatycznych, doradczych, administracji oraz w gospodarce. Absolwent studiów drugiego stopnia posiada ogólną wiedzę z zakresu wszystkich treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów na kierunku Informatyka i Ekonometria oraz wykazuje biegłość w wybranym profilu. Jest przygotowany do twórczego działania i rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych – w tym również niestandardowych – problemów, w szczególności związanych z zagadnieniami z zakresu ekonomii, gospodarki i zarządzania, z wykorzystaniem ogólnie rozumianych technik wspomagania decyzji i wiedzy systemowej oraz metod i narzędzi matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych, mając równocześnie świadomość możliwości i ograniczeń tychże metod i narzędzi. Absolwent potrafi wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem bezpieczeństwa oraz zasad prawnych i etycznych. Umie dyskutować na tematy informatyczne i ekonometryczne prowadzonych na zaawansowanym poziomie zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami, potrafi także kierować pracą zespołów. Absolwent jest przygotowany do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych. W szczególności absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych, doradczych, administracji oraz w gospodarce, szczególnie jako wysoko kwalifikowany specjalista analityki danych. Ma także podstawową wiedzę w zakresie prowadzenia działalności biznesowej w sektorze IT.
Po ukończeniu studiów II stopnia Informatyki i Ekonometrii Wydział oferuje ich kontynuację na studiach III stopnia (doktoranckich) w dyscyplinach Nauki o Zarządzaniu lub Inżynieria Produkcji, gwarantując pogłębienie zdobytej wiedzy i szersze jej wykorzystanie w praktyce biznesowej jak i rozwój naukowy.

Opiekun kierunku: dr inż. Bartłomiej Gaweł

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 116/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 152/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекторат: 30
2.0 O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 15
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
4.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 120
12.0 O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 150
15.0 O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Дипломна робота: 0
20.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором