A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Zarządzania

Zarządzanie na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (AGH) to kierunek mający bezpośredni związek z praktyką gospodarczą, kształcący profesjonalistów w obszarze zarządzania organizacjami przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii informacyjnych. Kształcenie trwa cztery semestry zakończone uzyskaniem tytułu magistra, w ramach których przekazywana jest pogłębiona wiedza i kształtowane są zaawansowane umiejętności jej wykorzystania w warunkach zmienności otoczenia. Kształcenie odbywa się w trybie specjalnościowym (trzy możliwe ścieżki dyplomowania). Zarządzanie to uniwersalny kierunek studiów dający bardzo szerokie możliwości zatrudnienia, zarówno w biznesie, administracji, jak i w sferze non-profit. Studia oferują wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania projektami, jednostkami organizacyjnymi oraz małymi i średnimi firmami. Uzyskane kompetencje pozwalają swobodnie działać w otoczeniu nowoczesnych technologii biznesowych, świadomie kreując własną karierę zawodową oraz odpowiedzialnie kształtując relacje z otoczeniem. Absolwent kierunku Zarządzanie charakteryzuje się kreatywnością i elastycznością, więc zdobytą wiedzę potrafi zaadaptować do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Jest proaktywny i wykazuje postawę innowacyjną, otwartą na nowe rozwiązania. W toku studiów nabywa umiejętności interpersonalne, a także związane z autoprezentacją i pracą w grupie, które są niezbędne na stanowiskach kierowniczych różnych szczebli. Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest pozostawienie studentowi dużej samodzielności, co ma wpływ na kształtowanie społecznej dojrzałości absolwenta i jego wewnętrznej motywacji do osiągania wytyczonych celów. Absolwent posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Jest przygotowany również do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego i wyższego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dzięki umiejętnościom pracy zespołowej, budowania zespołów projektowych, analizy ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa i innowacjami, analizowania rynku oraz budowania strategii działalności przedsiębiorstwa absolwent specjalności posiada większe szanse na dopasowanie się do potrzeb rynku pracy. Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie Wydział oferuje ich kontynuację na studiach III stopnia (doktoranckich) w dyscyplinie Nauki o Zarządzanu lub Inżynieria Produkcji, gwarantując pogłębienie zdobytej wiedzy i szersze jej wykorzystanie w praktyce biznesowej jak i rozwój naukowy.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Joanna Duda, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 116/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 152/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Стратегічний менеджмент
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекторат: 30
2.0 O

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 45
7.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 45
8.0 Іспит O
Тренінги: 30
3.0 Залік O
Лекторат: 30
2.0 O
Сума аудиторних годин: 60
5.0 O
  • O - Obligatory
  • W - Elective

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 270
23.0 O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3.0 O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Проектні заняття: 45
7.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 45
8.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 120
10.0 O
  • O - Obligatory
  • W - Elective

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 45
8.0 Іспит O
Лекція: 45
Проектні заняття: 30
7.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 60
5.0 O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 240
20.0 W
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Дипломна робота: 0
20.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Залік O
Дипломна робота: 0
20.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 60
5.0 O
  • O - Obligatory
  • W - Elective