2019/2020 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Energetyki i Paliw

brak

Kierunek Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią, wraz ze ścieżkami dyplomowania Ekonomika, Polityka i Zarządzanie Energią (EPiZE), Technologie Energetyki Odnawialnej (TEO) oraz Sustainable Energy Systems (SES) należy do obszaru studiów technicznych. Celem studiów jest przekazanie wiedzy szczegółowej, koniecznej do wykonywania zawodu magistra inżyniera z zakresu energetyki odnawialnej i zarządzania energią. Wybierając poszczególne ścieżki dyplomowania, absolwent będzie posiadać zaawansowaną wiedzę w zakresie: instalacji grzewczych oraz chłodniczych, opartych o biomasę lub energii słonecznej, systemów hybrydowych jak również sterowania w energetyce. Ponadto zdobędzie wiedzę dotyczącą inteligentnymi budynkami, planowania rozwoju i pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, rynków energii czy też społecznych aspektów energetyki odnawialnej oraz racjonalnego wykorzystania energii. Ważnym elementem realizacji kształcenia na poszczególnych ścieżkach dyplomowania jest ścisła współpraca z przemysłem oraz prowadzenie badań w zakresie energetyki odnawialnej oraz integracji OZE w krajowym systemie elektroenergetycznym.  

Absolwent niniejszego kierunku będzie posiadał wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją systemów energetycznych, a także w zakładach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, handlem i dystrybucją energii. Dodatkowo, zdobyta wiedza w trakcie studiów pozwoli na rozwiązywanie problemów związanych z energetyką, a w szczególności energetyką odnawialną, jak również problemów występujących w zakresie odpowiedzialności jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo) i instytucji rządowych (polityka energetyczna).

Opiekun kierunku: dr inż. Wojciech Goryl

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 78/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
TEO S1
Сума аудиторних годин: 0
25 Залік W
EPiZE S1
Сума аудиторних годин: 0
25 Залік W
Blok HS sem 1
Сума аудиторних годин: 0
2 Залік W
Przedmiot specjalistyczny JO
Сума аудиторних годин: 0
3 Залік W

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Język obcy (JO2)
Сума аудиторних годин: 0
2 Залік W
TEO S2
Сума аудиторних годин: 0
25 Залік W
EPiZE S2
Сума аудиторних годин: 0
25 Залік W
Blok HS sem 2
Сума аудиторних годин: 0
3 Залік W

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 30
2 Залік O
Blok obieralny semestr 3
Сума аудиторних годин: 0
2 Залік W
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Praktyka dyplomowa
Дипломна практика: 0
6 Залік O