2019/2020 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Energetyki i Paliw

brak

Podjęcie studiów na kierunku Technologia chemiczna, prowadzonego wspólnie przez dwa Wydziały Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw, gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych z zakładanymi efektami uczenia się, które uwzględniają współczesne potrzeby społeczno-gospodarcze. Student kończący studia II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna ma pełną świadomość roli poszczególnych kierunków technologii materiałowych, paliwowych i energetycznych, ich wpływu na środowisko oraz rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Studia na kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich branżach przemysłu chemicznego. To co wyróżnia studia na Wydziale EiP to ukierunkowanie na praktyczne pozyskiwanie, przetwarzanie, magazynowanie i użytkowanie różnych surowców i substancji chemicznych oraz eksploatacja urządzeń, w których zachodzą te procesy. Absolwenci kierunku Technologia Chemiczna są poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami w zakładach produkcyjnych, jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz innych obszarach nowoczesnej gospodarki.

Opiekun kierunku: dr inż. Elżbieta Vogt

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 117/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przemysłowe procesy katalityczne
Лекція: 25
Лабораторні заняття: 25
3 Залік O
Semestr 1
Сума аудиторних годин: 30
18 Залік O
Podstawy biotechnologii
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
Семінарські заняття: 14
3 Залік O
Wybrane zagadnienia technologii chemicznej
Лекція: 30
2 Залік O
Inżynieria reaktorów chemicznych
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 20
Проектні заняття: 15
4 Іспит O
Energy Transition-KIC

Літній семестр, 2019/2020

Sustainable Fuels Economy

Літній семестр, 2019/2020

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok obieralny - sem. 2
Сума аудиторних годин: 0
2 Залік W
Język obcy (JO2)
Сума аудиторних годин: 0
2 Залік W
Przedmiot specjalistyczny w języku obcym
Сума аудиторних годин: 0
3 Залік W
Przedmiot z grupy HS - sem 2
Сума аудиторних годин: 0
1 Залік W
Semestr 2
Сума аудиторних годин: 0
22 Залік W
Energy Transition-KIC

Зимовий сместр, 2020/2021

Sustainable Fuels Economy

Зимовий сместр, 2020/2021

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Przedmiot z grupy HS - sem 3
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
4 Залік O
semestr 3
Сума аудиторних годин: 25
6 Залік O
Energy Transition-KIC

Літній семестр, 2020/2021

Sustainable Fuels Economy

Літній семестр, 2020/2021