2019/2020 Стаціонарне Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Metali Nieżelaznych

brak

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskiego przemysłu branży metali nieżelaznych, w szczególności w zakresie szeroko rozumianej inżynierii materiałowej obejmującej zaawansowane procesy odlewania, zaawansowane procesy metalurgii proszków, zaawansowanej i niekonwencjonalnej przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej oraz nowoczesnych metod obróbki powierzchniowej materiałów. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.
Absolwent studiów II stopnia kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych może kontynuować kształcenie na studiach III stopnia na kierunkach Inżynieria materiałowa i pokrewnych, związanych z dyscypliną inżynieria materiałowa oraz inżynieria mechaniczna.

Opiekunowie kierunku: dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH, dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 75/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmioty obieralne sem. 1
Сума аудиторних годин: 120
9 Залік O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia II stopnia)
Сума аудиторних годин: 30
2 Залік O
Ścieżki dyplomowania sem. 1
Сума аудиторних годин: 240
19 Залік O

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Ścieżki dyplomowania sem. 2
Сума аудиторних годин: 260
21 Залік O
Przedmioty obieralne sem. 2
Сума аудиторних годин: 60
4 Залік O
Język obcy na poziomie B2+
Лекторат: 30
2 Іспит O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 2 (studia II stopnia)
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmioty obieralne sem. 3
Сума аудиторних годин: 45
8 Залік O
Seminarium specjalistyczne
Семінарські заняття: 30
2 Залік O
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік W