brak

Kierunek studiów Geodezja i Kartografia należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Kierunek jest powiązany z takimi kierunkami studiów, jak: budownictwo, górnictwo, gospodarka przestrzenna, geologia, inżynieria środowiska, informatyka stosowana, geografia i ochrona środowiska.
Kształcenie na kierunku Geodezja i Kartografia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ma długie tradycje, gdyż jest prowadzone od roku 1951.
Kierunek ten obejmuje szeroko rozumianą geodezję stosowaną, której zadaniem jest wyznaczanie położenia obiektów w przestrzeni, zasilenie baz danych informacjami o tych obiektach, przedstawianie obiektów na mapach. Ważnym elementem studiów jest praktyczna geodezyjna realizacja obiektów inżynierskich, jak również podstawowa wiedza z zakresu geodezji górniczej, satelitarnej czy katastru nieruchomości. Do wyznaczania położenia obiektów stosowane są techniki pomiarów naziemnych, fotogrametrycznych i satelitarnych. Wyniki pomiarów oraz inne informacje o obiektach są podstawą tworzenia baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w szczególności: bazy danych obiektów geograficznych, ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu czy osnów geodezyjnych. Celem kształcenia na studiach I stopnia jest nabycie przez studenta kompetencji z zakresu ogólnej wiedzy geodezyjnej dotyczącej pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz wprowadzenie do specjalizacji zawodowej. Absolwenci kierunku Geodezja i Kartografia znajdują zatrudnienie w Okręgowych Przedsiębiorstwach Geodezyjno-Kartograficznych, w Miejskich Przedsiębiorstwach Geodezyjnych, w Wydziałach Geodezji i Gospodarki Terenami urzędów administracji państwowej, w urzędach administracji samorządowej, w przedsiębiorstwach przekształconych w spółki, w firmach prywatnych, w biurach projektów, w instytutach naukowo-badawczych, w szkolnictwie wyższym i średnim. Po ostatnich zmianach w naszym kraju powraca status zawodu geodety jako tak zwanego zawodu wolnego. Ten rodzaj pracy cieszy się dużym zainteresowaniem.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Robert Krzyżek, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 79/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy górnictwa
Лекція: 15
1 Залік O
Prawo dla geodetów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 45
5 Іспит O
Techniki CAD i grafika inżynierska
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
4 Залік O
Geodezja Ia
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Analiza matematyczna I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Elektroniczna technika pomiarowa I
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Geomorfologia i gleboznawstwo
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
4 Іспит O
Podstawy baz danych
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Geodezja Ib
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4 Іспит O
Fizyka I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Podstawy budownictwa i inżynierii
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
5 Іспит O
Zajęcia terenowe z geodezji I
Практичні заняття: 60
2 Залік O
Język obcy (B-2) - semestr 1/3
Лекторат: 30
- Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Programowanie komputerowe
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4 Іспит O
Algebra
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Wybrane zagadnienia z geologii i geotechniki
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Geodezyjne programy użytkowe
Проектні заняття: 30
2 Залік O

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Język obcy (B-2) - semestr 2/3
Лекторат: 45
- Залік O
Analiza matematyczna II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Rachunek wyrównawczy i metody statystyczne I
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4 Іспит O
Elektroniczna technika pomiarowa II
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Blok modułów obieralnych informatycznych GiK
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5 Залік O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Geodezja IIa
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
4 Залік O
Podstawy geodezji wyższej
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4 Іспит O
Fizyka II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 15
6 Іспит O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Geodezja IIb
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4 Іспит O
Zajęcia terenowe z geodezji II
Практичні заняття: 60
2 Залік O
Rachunek wyrównawczy i metody statystyczne II
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4 Іспит O
Język obcy (B-2) - semestr 3/3
Лекторат: 60
5 Іспит O
Systemy informacji przestrzennej
Лекція: 30
Проектні заняття: 45
4 Іспит O
Podstawy fotogrametrii i teledetekcji
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4 Іспит O
Kataster nieruchomości
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4 Іспит O
Podstawy geodezji satelitarnej i zintegrowanej
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
2 Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy geodezji górniczej
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Geodezja inżynieryjna
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
5 Іспит O
Zastosowania fotogrametrii
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4 Залік O
Kartografia
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4 Іспит O
Analizy i harmonizacja danych przestrzennych
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Przekształcenia i ochrona terenów
Лекція: 45
Проектні заняття: 30
5 Іспит O
Podstawy gospodarki nieruchomościami
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok modułów obieralnych kierunkowych GiK -część realizowana w semestrze 6
Лекція: 90
Проектні заняття: 225
24 Залік O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 120
4 Залік O
Blok modułów obieralnych w języku obcym GiK
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
4 Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok modułów obieralnych uzupełniających GiK
Сума аудиторних годин: 75
5 Залік O
Blok modułów obieralnych kierunkowych GiK -część realizowana w semestrze 7
Лекція: 45
Проектні заняття: 90
9 Залік O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 15
1 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O