2023/2024 Стаціонарне Studia magisterskie inżynierskie II stopnia

brak

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskiego przemysłu branży metali nieżelaznych, w szczególności w zakresie szeroko rozumianej inżynierii materiałowej obejmującej zaawansowane procesy odlewania, zaawansowane procesy metalurgii proszków, zaawansowanej i niekonwencjonalnej przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej oraz nowoczesnych metod obróbki powierzchniowej materiałów. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.
Absolwent studiów II stopnia kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych może kontynuować kształcenie na studiach III stopnia na kierunkach Inżynieria materiałowa i pokrewnych, związanych z dyscypliną inżynieria materiałowa oraz inżynieria mechaniczna.

Opiekunowie kierunku: dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH, dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 75/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 54/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy inżynierii produkcji i jakości
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3 Іспит O
Metaloznawstwo metali nieżelaznych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 60
6 Іспит O
Teoria własności mechanicznych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Teoria przeróbki plastycznej
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Przedmioty obieralne sem. 1
Сума аудиторних годин: 135
9 Залік O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia II stopnia)
Сума аудиторних годин: 30
2 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Ścieżki dyplomowania sem. 2
Сума аудиторних годин: 260
21 Залік O
Przedmioty obieralne sem. 2
Сума аудиторних годин: 60
4 Залік O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 2 (studia II stopnia)
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік O
Język obcy na poziomie B2+
Лекторат: 30
2 Іспит O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Przedmioty obieralne sem. 3
Сума аудиторних годин: 60
4 Залік O
Przedmioty obieralne w języku angielskim
Сума аудиторних годин: 45
4 Залік W
Seminarium specjalistyczne
Семінарські заняття: 30
2 Залік O