2023/2024 Стаціонарне Studia magisterskie inżynierskie II stopnia

brak

Celem kształcenia na kierunku Chemia Budowlana jest przygotowanie absolwentów do projektowania materiałów budowlanych o szerokim zakresie właściwości użytkowych wchodzących w zakres tzw. “chemii budowlanej”. Student kończący studia I stopnia na kierunku Chemia Budowlana ma pełną świadomość roli poszczególnych kierunków technologii materiałowych w obszarze ich projektowania, wytwarzania, użytkowania i utylizacji, ich wpływu na środowisko oraz rozwój społeczno-gospodarczy kraju. W tym kontekście rola absolwenta kierunku Chemia Budowlana jako specjalisty w dziedzinie materiałów budowlanych jest szczególnie istotna. Wiąże się to z faktem masowości produkcji materiałów budowlanych i ich roli w gospodarce, jak również środowisku naturalnym. Dodatkowo dynamiczny rozwój branży materiałów budowlanych związany z postępem techniki oraz rosnącymi wymaganiami środowiskowymi stawia przez branżą nowe wyzwania i tworzy zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Typowym miejscem pracy absolwenta są przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją suchych mieszanek na bazie spoiw mineralnych i organicznych, jak również w firmach działających w obszarze domieszek do betonów, zapraw i zaczynów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Waldemar Pichór

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 102/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Chemia w technologii materiałów budowlanych
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Surowce mineralne w przemyśle materiałów budowlanych i technologie ich wzbogacania
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Otoczenie prawne i biznesowe produkcji materiałów budowlanych
Лекція: 15
Семінарські заняття: 30
3 Залік O
Blok przedmiotów obieralnych - sem. 1
Сума аудиторних годин: 195
15 Залік O
Blok przedmiotów obieralnych specjalnościowych
Семінарські заняття: 30
2 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Zaawansowana chemia i technologia materiałów wiążących
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 60
Семінарські заняття: 15
7 Іспит O
Modelowanie reakcji i procesów w chemii i technologii materiałów budowlanych
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
Семінарські заняття: 15
3 Залік O
Seminarium magisterskie 1
Семінарські заняття: 30
2 Залік O
Blok przedmiotów obieralnych - sem. 2
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 60
Семінарські заняття: 30
12 Іспит O
Blok przedmiotów obieralnych specjalnościowych
Лабораторні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
2 Залік O
Język obcy
Лекторат: 30
2 Іспит O
Przedmioty humanistyczno-społeczne
Сума аудиторних годин: 30
2 Залік O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Korozja materiałów budowlanych i metody jej przeciwdziałania
Лекція: 30
Семінарські заняття: 15
2 Залік O
Seminarium magisterskie 2
Семінарські заняття: 30
3 Залік O
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Przedmiot obieralny anglojęzyczny
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік O