2023/2024 Стаціонарне Studia magisterskie inżynierskie II stopnia

brak

Podjęcie studiów na kierunku Technologia chemiczna, prowadzonego wspólnie przez dwa Wydziały Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw, gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych z zakładanymi efektami uczenia się, które uwzględniają współczesne potrzeby społeczno-gospodarcze. Student kończący studia II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna ma pełną świadomość roli poszczególnych kierunków technologii materiałowych, paliwowych i energetycznych, ich wpływu na środowisko oraz rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Studia na kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich branżach przemysłu chemicznego. To co jednoznacznie wyróżnia studia na Wydziale IMiC to ukierunkowanie i specjalizacja w projektowaniu materiałów oraz technologii otrzymywania różnorodnych materiałów ceramicznych, obejmujących m.in. technologię cementu i betonu, materiałów budowlanych, szkła, materiałów ogniotrwałych, ceramiki użytkowej i innych materiałów niemetalicznych o specjalnych właściwościach i zastosowaniach. Absolwenci kierunku Technologia Chemiczna są poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami w zakładach produkcyjnych, jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz innych obszarach nowoczesnej gospodarki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 150/2020 z dnia 29 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 73/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 101/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Ścieżki dyplomowania
Сума аудиторних годин: 375
30 Іспит O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Ścieżki dyplomowania
Сума аудиторних годин: 390
30 Іспит O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Ścieżki dyplomowania
Сума аудиторних годин: 120
30 Залік O