2022/2023 Niestacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia

brak

Podjęcie studiów na kierunku Technologia chemiczna, prowadzonego wspólnie przez dwa Wydziały Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw, gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych z zakładanymi efektami uczenia się, które uwzględniają współczesne potrzeby społeczno-gospodarcze. Student kończący studia II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna ma pełną świadomość roli poszczególnych kierunków technologii materiałowych, paliwowych i energetycznych, ich wpływu na środowisko oraz rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Studia na kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich branżach przemysłu chemicznego. To co jednoznacznie wyróżnia studia na Wydziale IMiC to ukierunkowanie i specjalizacja w projektowaniu materiałów oraz technologii otrzymywania różnorodnych materiałów ceramicznych, obejmujących m.in. technologię cementu i betonu, materiałów budowlanych, szkła, materiałów ogniotrwałych, ceramiki użytkowej i innych materiałów niemetalicznych o specjalnych właściwościach i zastosowaniach. Absolwenci kierunku Technologia Chemiczna są poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami w zakładach produkcyjnych, jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz innych obszarach nowoczesnej gospodarki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 150/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Język angielski B2+ STUDIA NIESTACJONARNE - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (TECHNOLOGIA CHEMICZNA)
Лекторат: 18
2 Іспит O
Metody matematyczne w technologii materiałów
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 18
3 Залік O
Reaktory chemiczne
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
3 Залік O
Chemia ciała stałego
Лекція: 9
Семінарські заняття: 18
4 Залік O
Metody badań ciała stałego
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 18
3 Залік O
Modelowanie procesów technologicznych
Лекція: 14
Проектні заняття: 18
4 Іспит O
Wybrane zagadnienia technologii materiałowych
Лекція: 9
1 Залік O
Wybrane zagadnienia technologii paliwowo-energetycznych
Лекція: 9
1 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok obieralny specjalizujący: Student wybiera 3 z 4 modułów
Лекція: 54
Семінарські заняття: 54
15 Залік O
Fizyka ciała stałego
Лекція: 9
Семінарські заняття: 18
2 Залік O
Fizykochemia układów koloidalnych
Лекція: 14
Семінарські заняття: 18
4 Іспит O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok obieralny specjalizujący: Student wybiera 1 z 2 modułów
Сума аудиторних годин: 112
9 Залік O
Przedmiot obieralny - anglojęzyczny (Df)
Семінарські заняття: 18
3 Залік O
Seminarium magisterskie 1
Семінарські заняття: 14
2 Залік O
Podstawy biotechnologii
Семінарські заняття: 18
2 Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Seminarium specjalistyczne
Семінарські заняття: 18
2 Залік O
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Seminarium magisterskie 2
Семінарські заняття: 18
3 Залік O
Przedmiot obieralny (Sf)
Семінарські заняття: 18
2 Залік O
Przedmiot obieralny z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
Лекція: 18
3 Залік O
Ochrona środowiska w technologii chemicznej
Семінарські заняття: 18
2 Залік O