2022/2023 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia

brak

Podjęcie studiów na kierunku Technologia chemiczna, prowadzonego wspólnie przez dwa Wydziały Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw, gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych z zakładanymi efektami uczenia się, które uwzględniają współczesne potrzeby społeczno-gospodarcze. Student kończący studia II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna ma pełną świadomość roli poszczególnych kierunków technologii materiałowych, paliwowych i energetycznych, ich wpływu na środowisko oraz rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Studia na kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich branżach przemysłu chemicznego. To co wyróżnia studia na Wydziale EiP to ukierunkowanie na praktyczne pozyskiwanie, przetwarzanie, magazynowanie i użytkowanie różnych surowców i substancji chemicznych oraz eksploatacja urządzeń, w których zachodzą te procesy. Absolwenci kierunku Technologia Chemiczna są poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami w zakładach produkcyjnych, jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz innych obszarach nowoczesnej gospodarki.

The MSc programme "Chemical Technologies in Energy Sector" offered by the Faculty of Energy and Fuels AGH University of Science and Technology focuses on the important aspect of energy production – the application of cleaner energy systems, both where fossil and alternative fuels are concerned. Coal, though still  believed  to be a good medium-term solution for energy production, as it is an abundant energy resource  and guarantees energy security, results in a lot of pollutants, among them CO2, and is made responsible for the degradation of environment and climatic changes. Thus new and modern technologies in connection to traditional fuels, as well as renewable and alternative fuels are necessary. In both, chemical technologies play a special role. The program aims at educating new specialists, who not only understand, but may also apply and further develop methods using renewable fuels, such as biomass, advanced liquid fuels, or alternative fuels,  e.g. GtL (gas-to-liquid) or BtL (biomass-to liquid). An important element of the program are also modern methods of energy production via gasification (of both traditional fossil fuels and biomass), fuel cells etc. Additionally, environmental protection and CO2 mitigation processes are  discussed. The specialists formed in the programme will have knowledge  in chemical technologies focusing on cleaner energy production. The technical knowledge will be supplemented by courses on planning and forecasting in energy systems and energy policy, as well as those shaping innovative and business skills, such as Business Planning in Energy Sector or Leadership and Team Management. The program offers a possibility of preparing a MSc thesis either in well-known EU universities (via Erasmus+), and in cooperation with industry.

Opiekun kierunku: dr inż. Elżbieta Vogt

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 117/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 151/2020 z dnia 29 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 72/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Inżynieria reaktorów chemicznych
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 20
Проектні заняття: 15
4 Іспит O
Podstawy biotechnologii
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
Семінарські заняття: 14
3 Залік O
Przemysłowe procesy katalityczne
Лекція: 25
Лабораторні заняття: 25
3 Залік O
Wybrane zagadnienia technologii materiałowych
Лекція: 30
1 Залік O
Wybrane zagadnienia technologii paliwowo-energetycznych
Лекція: 30
1 Залік O
Semestr 1
Сума аудиторних годин: 30
18 Залік O
Chemical Technologies in Energy Sector

Літній семестр, 2022/2023

Sustainable Fuels Economy

Літній семестр, 2022/2023

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok obieralny - sem. 2
Сума аудиторних годин: 30
2 Залік W
Przedmiot specjalistyczny w języku obcym
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік W
Przedmiot z grupy HS - sem 2
Сума аудиторних годин: 30
1 Залік W
Semestr 2
Сума аудиторних годин: 30
22 Залік W
Język obcy (JO2)
Сума аудиторних годин: 30
2 Залік W
Chemical Technologies in Energy Sector

Зимовий сместр, 2023/2024

Sustainable Fuels Economy

Зимовий сместр, 2023/2024

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Przedmiot z grupy HS - sem 3
Сума аудиторних годин: 30
4 Залік O
semestr 3
Сума аудиторних годин: 30
6 Залік O
Chemical Technologies in Energy Sector

Літній семестр, 2023/2024

Sustainable Fuels Economy

Літній семестр, 2023/2024