2021/2022 Заочне Studia magisterskie inżynierskie II stopnia

brak

Celem kształcenia na specjalności Odlewnictwo Artystyczne i Precyzyjne, prowadzonym na Wydziale Odlewnictwa, jest przygotowanie magistrów inżynierów o umiejętnościach posługiwania się wiedzą z dyscyplin podstawowych, metalurgii, stopów o specjalnych właściwościach, przetwórstwa metali i stopów, nauki o materiałach, techniki cieplnej, komputerowej optymalizacji konstrukcji odlewów pod względem wytrzymałościowym, sieci komputerowych i systemów wspomagania komputerowego w technice, utylizacji odpadów technologicznych i ekologii w działalności inżynierskiej indywidualnej i zespołowej w warunkach produkcji przemysłowej w dużych i małych zakładach metalurgiczno-odlewniczych, zakładach przetwórstwa metali, w laboratoriach zaplecza badawczego zakładów, jednostkach projektowych i doradczych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna. Absolwent specjalności OAiP zna wybrany język obcy na poziomie ogólnym i specjalistycznym, umożliwiający kontaktowanie się w tym języku z innymi uczestnikami środowiska zawodowego. Potrafi pracować stosując zasady ekonomii, ergonomii, bezpieczeństwa własnego i innych oraz zasady etyki zawodowej. Biorąc pod uwagę powiązania odlewnictwa z innymi gałęziami gospodarki, główny nacisk kształcenia na specjalności OAiP, realizowanym na Wydziale Odlewnictwa, położony jest na technologie odlewnicze.
Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że absolwenci Wydziału Odlewnictwa AGH są dobrze przygotowani do wymagań współczesnego odlewnictwa i świetnie sobie radzą z projektowaniem i wprowadzaniem nowoczesnych technologii oraz kierowaniem produkcją odlewniczą. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach III stopnia.
Na rynku krajowym, na którym działa około 400 odlewni oraz na rynku UE, gdzie funkcjonuje około 5.000 odlewni, istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na inżynierów o profilu odlewniczym. Z dotychczasowej analizy karier zawodowych wynika, iż większość (~ 80%) absolwentów Wydziału Odlewnictwa z kierunku znajduje pracę w zawodzie już w pierwszym roku po zakończeniu studiów.

Opiekun kierunku: dr inż. Sebastian Sobula

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 73/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Mechanika płynów
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 5
1 Залік O
Stopy o specjalnych właściwościach
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 5
1 Залік O
Sieci komputerowe i systemy wspomagania komputerowego w technice
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 20
2 Залік O
Właściwości materiałów i techniki badawcze
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 10
3 Іспит O
Metaloznawstwo i obróbka cieplna odlewów
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 25
5 Іспит O
Teoria sprężystości i plastyczności metali
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Teoria procesów metalurgicznych w odlewnictwie
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 10
Лабораторні заняття: 10
5 Іспит O
Język obcy
Лекторат: 30
2 Іспит O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Specjalnosciowe II - Odlewnictwo
Лекція: 95
Лабораторні заняття: 140
22 Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Procesy technologiczne kształtowania struktury i właściwości odlewów
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
4 Іспит O
Wady odlewów, przyczyny, naprawa
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 5
1 Залік O
Innowacyjność w metalurgii i odlewnictwie
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік O
Modelowanie krystalizacji odlewów
Лекція: 5
Лабораторні заняття: 10
1 Залік O
Urządzenia cieplne w odlewnictwie
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 10
3 Іспит O
Maszyny i urządzenia odlewnicze
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Technologia form odlewniczych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 10
Проектні заняття: 10
3 Залік O
Krzepniecie i zasilanie odlewów
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 10
3 Іспит O
Mechanizacja, automatyzacja i modernizacja odlewni
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Obieralne kierunkowe II - Odlewnictwo
Лекція: 15
1 Залік O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 15
5 Залік O
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O