2020/2021 Стаціонарне Studia inżynierskie I stopnia

brak

Plany inwestycyjne czołowych krajowych przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność w zakresie przesyłu i dystrybucji paliw gazowych zakładają przeznaczenie znaczących środków na realizację inwestycji – sieci przesyłowych gazu, w tym połączeń gazowych międzysystemowych, a także w segmencie dystrybucji gazu. Dodatkowo w ubiegłym roku został ogłoszony program przyśpieszonej gazyfikacji kraju, co przełoży się na zwiększenie realizacji pracy przez firmy, które zajmują się projektowaniem i budową sieci gazowych, a tym samym – co można zaobserwować – zwiększy się zatrudnienie dla absolwentów kierunku Inżynieria Naftowa i Gazownicza. Kierunek ma na celu wykształcenie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gotowych do sprostania wymogom stawianym przed inżynierem zarówno w regionie, Polsce, jak i innych krajach Europy i Świata. Ewentualne miejsca pracy dla absolwentów: przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych, operatorzy systemów gazowych, kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz PMG, przedsiębiorstwa związane z usługami robót ziemnych i budowlanych w zakresie renowacji i wymiany gazociągów, przedsiębiorstwa wykonujące horyzontalne wiercenia kierunkowe HDD, zakłady zajmujące się handlem, logistyką i transportem paliw, w tym LNG, przedsiębiorstwa górnicze i geoinżynieryjne, biura projektowe, laboratoria badawcze i jednostki naukowe, firmy wiertnicze, organy administracji państwowej i samorządowej oraz jednostki nadzoru górniczego, rafinerie ropy naftowej. Absolwenci mają możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia oraz w ramach aktualnej bazy studiów podyplomowych organizowanych przez Wydział.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Mariusz Łaciak, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 115/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Geometria i grafika inżynierska
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Математика I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
7 Іспит O
Ochrona środowiska w górnictwie naftowym
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Chemia
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4 Іспит O
Захальна геологія
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
5 Іспит O
Górnictwo
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Podstawy techniki wiertnictwa, gazownictwa i eksploatacji
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
BHP i ergonomia I w inżynierii naftowej i gazowniczej
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3 Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Математика II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
7 Іспит O
Mechanika
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Informatyka w inżynierii naftowej i gazowniczej
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
4 Залік O
Chemia organiczna i technologie przeróbki węglowodorów
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Іспит O
Fizyka I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Geologia naftowa
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4 Іспит O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Przedmiot obieralny semestr 2
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Mineralogia i petrografia
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Język obcy (GO) - zaliczenie
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Mechanika płynów I
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
5 Іспит O
Metody matematyczne w inżynierii naftowej i gazowniczej
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
5 Іспит O
Przedmiot obieralny 1 semestr 3
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Fizyka II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
7 Іспит O
Wiertnictwo naftowe
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
5 Іспит O
Wytrzymałość materiałów
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język obcy (GO) - zaliczenie
Лекторат: 45
- Залік O
Przedmiot obieralny 2 semestr 3
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy konstrukcji maszyn z CAD
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
4 Залік O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Przedmiot obieralny 3 semestr 4
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Termodynamika
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 15
5 Іспит O
Przedmiot obieralny 2 semestr 4
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Język obcy (GO) - egzamin
Лекторат: 60
5 Іспит O
Przedmiot obieralny 1 semestr 4
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Inżynieria złożowa
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
5 Іспит O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Techniki i technologie bezwykopowe
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Blok przedmiotów obieralnych semestr 5
Лекція: 45
Проектні заняття: 45
7 Залік O
Eksploatacja gazu ziemnego
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
6 Іспит O
Wiercenia inżynieryjne
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Przedmiot obieralny w języku angielskim semestr 5
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Płuczki wiertnicze
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Mechanika i hydromechanika złóż ropy i gazu
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Magazynowanie i transport ropy naftowej
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Projektowanie otworów naftowych
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Eksploatacja złóż ropy naftowej
Лекція: 45
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
6 Іспит O
Blok przedmiotów obieralnych semestr 6
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
5 Залік O
Przedmiot humanistyczny
Лекція: 30
2 Залік O
Technologia cementowania
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Іспит O
Geofizyka wiertnicza
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
5 Іспит O
Przedmiot obieralny semestr 6
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3 Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
INiG grupy obieralne, studia stacjonarne
Сума аудиторних годин: 195
30 Залік O