2019/2020 Стаціонарне Studia magisterskie inżynierskie II stopnia

brak

Podjęcie studiów na kierunku Technologia chemiczna, prowadzonego wspólnie przez dwa Wydziały Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw, gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych z zakładanymi efektami uczenia się, które uwzględniają współczesne potrzeby społeczno-gospodarcze. Student kończący studia II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna ma pełną świadomość roli poszczególnych kierunków technologii materiałowych, paliwowych i energetycznych, ich wpływu na środowisko oraz rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Studia na kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich branżach przemysłu chemicznego. To co jednoznacznie wyróżnia studia na Wydziale IMiC to ukierunkowanie i specjalizacja w projektowaniu materiałów oraz technologii otrzymywania różnorodnych materiałów ceramicznych, obejmujących m.in. technologię cementu i betonu, materiałów budowlanych, szkła, materiałów ogniotrwałych, ceramiki użytkowej i innych materiałów niemetalicznych o specjalnych właściwościach i zastosowaniach. Absolwenci kierunku Technologia Chemiczna są poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami w zakładach produkcyjnych, jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz innych obszarach nowoczesnej gospodarki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Paweł Pasierb, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
TCH Ścieżki dyplomowania, semestr 1
Сума аудиторних годин: 165
15 Іспит W
Metody matematyczne w technologii materiałów
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3 Залік O
Chemia ciała stałego
Лекція: 30
Семінарські заняття: 30
4 Залік O
Wybrane zagadnienia technologii chemicznej
Лекція: 30
2 Залік O
Reaktory chemiczne
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Metody badań ciała stałego
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmiot specjalistyczny
Семінарські заняття: 30
2 Залік O
Seminarium magisterskie
Семінарські заняття: 30
2 Залік O
Podstawy biotechnologii
Семінарські заняття: 30
2 Залік O
Przedmiot obieralny z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
Лекція: 30
3 Залік O
TCH Ścieżki dyplomowania, semestr 2
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 90
Семінарські заняття: 60
9 Іспит O
Fizyka ciała stałego
Лекція: 15
Семінарські заняття: 30
2 Залік O
Praca dyplomowa
Проектні заняття: 15
- Залік O
Modelowanie procesów technologicznych
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4 Іспит O
Fizykochemia układów koloidalnych
Лекція: 30
Семінарські заняття: 30
4 Іспит O
Język obcy
Сума аудиторних годин: 30
2 Іспит W

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Ochrona środowiska w technologii chemicznej
Семінарські заняття: 30
2 Залік O
Przedmiot obieralny anglojęzyczny (Df) - semestr letni
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік O
Seminarium specjalistyczne
Семінарські заняття: 30
2 Залік O
Seminarium magisterskie
Семінарські заняття: 30
3 Залік O
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O