2019/2020 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia

brak

Studenci kształceni są w ramach profilu ogólnoakademickiego. Oprócz pogłębionej wiedzy i umiejętności przygotowujących do prowadzenia badań naukowych, uzyskują również kwalifikacje niezbędne do uzyskania uprawnień zawodowych (uprawnień geologicznych różnych kategorii i uprawnień związanych z pracą w zakładach górniczych). Kierunek Geologia Stosowana kontynuuje tradycje kształcenia geologów AGH i przygotowuje studentów do podjęcia pracy w branży geologicznej i przemyśle wydobywczym. Absolwent tego kierunku posiada znajomość zagadnień z zakresu nauk ścisłych przyrodniczych (fizyka, chemia) oraz nauk ścisłych matematycznych (matematyka, informatyka), dynamicznych zjawisk i procesów geologicznych zachodzących w Ziemi, w tym teorii kier litosfery, procesów górotwórczych, działalności lodowców, mechanizmów plutonizmu i wulkanizmu, sedymentologii, metamorfizmu, ruchów masowych, diagenezy i wietrzenia oraz geologii historycznej, regionalnej i inżynierskiej, nauki o złożach, w odniesieniu do genezy i uwarunkowań mineralogicznych, petrograficznych i geochemicznych formowania się złóż kopalin mineralnych wraz z oceną ich znaczenia gospodarczego (użytkowego), górnictwa w kontekście technik i technologii pozyskania bogactw mineralnych, zasad udostępnienia złóż i specyfiki działalności tej branży w Polsce, geologii górniczej w zakresie klasyfikacji zasobów, metodyki rozpoznawania i dokumentowania złóż. Absolwenci znajdują zatrudnienie w krajowych i zagranicznych firmach zajmujących się poszukiwaniem, dokumentowaniem i eksploatacją złóż kopalin, organach administracji państwowej i samorządowej, a także w przemyśle górniczym. Absolwenci mogą kontynuować studia na tym samym kierunku na studiach II stopnia.

Opiekun kierunku: dr inż. Piotr Olchowy

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Geologia ogólna I
Лекція: 30
Практичні заняття: 45
6 Іспит O
Geometria i grafika komputerowa
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Математика I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 60
9 Іспит O
Chemia
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
6 Іспит O
Zastosowanie informatyki w geologii
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Geodezja górnicza i metrologia
Лекція: 15
Практичні заняття: 15
2 Залік O
Prawo autorskie i patentowe
Лекція: 15
1 Залік O

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Математика II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 30
9 Іспит O
Zajęcia terenowe z geologii ogólnej
Польові заняття: 120
6 Залік O
Geologia ogólna II
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
6 Іспит O
Fizyka I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Systemy informacji przestrzennej
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Język obcy B2; semestr 1/3
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Mineralogia
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Geologia historyczna z paleontologią
Лекція: 30
Практичні заняття: 45
6 Іспит O
Hydrogeologia
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Gruntoznawstwo i geologia inżynierska
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O
Fizyka II
Лекція: 30
Тренінги: 30
6 Іспит O
Geomorfologia i geologia czwartorzędu
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
4 Залік O
Język obcy B2; semestr 2/3
Лекторат: 45
- Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Geologia regionalna
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 15
4 Іспит O
Sozologia
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Kartografia geologiczna
Лекція: 30
Практичні заняття: 45
5 Іспит O
Zajęcia terenowe z kartografii geologicznej
Польові заняття: 120
5 Залік O
Wiertnictwo
Лекція: 15
Практичні заняття: 15
2 Іспит O
Petrografia
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Prawo geologiczne i górnicze
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Język obcy B2; semestr 3/3
Лекторат: 60
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Geologia strukturalna
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Geofizyka dla geologów
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Geologia złóż kopalin stałych
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 30
Практичні заняття: 15
6 Іспит O
Geochemia
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3 Іспит O
Metody badań minerałów i skał
Лабораторні заняття: 45
3 Залік O
Przedmioty obieralne_ semestr 5
Сума аудиторних годин: 150
11 Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Górnictwo
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
2 Іспит O
Polityka surowcowa z elementami geologii gospodarczej
Лекція: 30
Практичні заняття: 15
2 Залік O
Geologia złóż węglowodorów
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Geologia górnicza
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
3 Іспит O
Przedmioty obieralne_ semestr 6
Сума аудиторних годин: 150
11 Залік O
Przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Przedmiot w języku angielskim obieralny
Лекція: 30
3 Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projekt dyplomowy
Дипломний проект: 0
15 Залік O
Przedmioty obieralne_ semestr 7
Сума аудиторних годин: 180
15 Залік O