2019/2020 Stacjonarne Studia licencjackie I stopnia

brak

Zarządzanie na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (AGH) to kierunek mający bezpośredni związek z praktyką gospodarczą, kształcący profesjonalistów w obszarze zarządzania organizacjami przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii informacyjnych. Kształcenie trwa sześć semestrów zakończonych uzyskaniem tytułu licencjata, w ramach których przekazywana jest wiedza i kształtowane są umiejętności jej wykorzystania w warunkach zmienności otoczenia. Zarządzanie to uniwersalny kierunek studiów dający bardzo szerokie możliwości zatrudnienia, zarówno w biznesie, administracji, jak i w sferze non-profit. Studia oferują wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania projektami, jednostkami organizacyjnymi oraz małymi i średnimi firmami. Uzyskane kompetencje pozwalają swobodnie działać w otoczeniu nowoczesnych technologii biznesowych, świadomie kreując własną karierę zawodową oraz odpowiedzialnie kształtując relacje z otoczeniem. Zarządzanie na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (AGH) to kierunek mający bezpośredni związek z praktyką gospodarczą, kształcący profesjonalistów w obszarze zarządzania organizacjami przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii informacyjnych. Kształcenie trwa sześć semestrów zakończonych uzyskaniem tytułu licencjata, w ramach których przekazywana jest wiedza i kształtowane są umiejętności jej wykorzystania w warunkach zmienności otoczenia. Zarządzanie to uniwersalny kierunek studiów dający bardzo szerokie możliwości zatrudnienia, zarówno w biznesie, administracji, jak i w sferze non-profit. Studia oferują wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania projektami, jednostkami organizacyjnymi oraz małymi i średnimi firmami. Uzyskane kompetencje pozwalają swobodnie działać w otoczeniu nowoczesnych technologii biznesowych, świadomie kreując własną karierę zawodową oraz odpowiedzialnie kształtując relacje z otoczeniem. Absolwent kierunku Zarządzanie charakteryzuje się kreatywnością i elastycznością, więc zdobytą wiedzę potrafi zaadaptować do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Jest proaktywny i wykazuje postawę innowacyjną, otwartą na nowe rozwiązania. W toku studiów nabywa umiejętności interpersonalne, a także związane z autoprezentacją i pracą w grupie, które są niezbędne na stanowiskach kierowniczych różnych szczebli. Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest pozostawienie studentowi dużej samodzielności, co ma wpływ na kształtowanie społecznej dojrzałości absolwenta i jego wewnętrznej motywacji do osiągania wytyczonych celów.
Absolwent posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Jest przygotowany również do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego i wyższego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dzięki umiejętnościom pracy zespołowej, budowania zespołów projektowych, analizy ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa i innowacjami, analizowania rynku oraz budowania strategii działalności przedsiębiorstwa absolwent specjalności posiada większe szanse na dopasowanie się do potrzeb rynku pracy. Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie Wydział oferuje ich kontynuację na studiach II stopnia (magisterskich) na tym samym kierunku, gwarantując pogłębienie zdobytej wiedzy i szersze jej wykorzystanie w praktyce biznesowej.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Joanna Duda, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 116/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Technologie informacyjne
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Zarządzanie własnym rozwojem
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Podstawy ekonomii
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Podstawy przedsiębiorczości
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Matematyka w zarządzaniu
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 45
6 Іспит O
Podstawy zarządzania
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Prawo gospodarcze
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4 Залік O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (1/3)
Лекторат: 30
- Залік O
Informatyczne systemy zarządzania
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
4 Іспит O
Moduł obieralny (2 semestr zarządzanie)
Сума аудиторних годин: 90
9 Залік O
Finanse
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Metody organizacji i zarządzania
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Matematyka w ekonomii
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
4 Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Moduł obieralny (3 semestr zarządzanie)
Сума аудиторних годин: 90
9 Залік O
Statystyka opisowa
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (2/3)
Лекторат: 45
- Залік O
Marketing
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Zachowania organizacyjne
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4 Іспит O
Rachunkowość
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Moduł obieralny (4 semestr zarządzanie)
Сума аудиторних годин: 120
12 Залік O
Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (3/3)
Лекторат: 60
5 Іспит O
Zarządzanie operacyjne
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Ekonomia menedżerska
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Moduł obieralny (5 semestr zarządzanie)
Сума аудиторних годин: 120
12 Залік O
Zarządzanie jakością
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Seminarium dyplomowe - wprowadzenie do badań naukowych
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Ochrona własności intelektualnej
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Ekologia i zarządzanie środowiskowe
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Finanse przedsiębiorstwa
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Управління проєктами
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Moduł obieralny (6 semestr zarządzanie)
Сума аудиторних годин: 180
18 Залік O
Moduły obieralne w j. obcym - Z 1 stopień
Сума аудиторних годин: 60
4 Залік O
Projekt dyplomowy
Контрольні та перехідні роботи: 250
10 Залік O