A A A
pl | en

Geozagrożenia

Zakres tematyczny

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z najnowszymi metodami rozpoznania oraz dokumentowania geozagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk. W trakcie wykładów oraz licznych zajęć terenowych, laboratoryjnych i praktycznych, uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu geologii inżynierskiej, kartografii geologicznej, nowoczesnych technik rozpoznania i monitorowania procesów osuwiskowych, rozpoznania budowy podłoża gruntowego, prawidłowego dokumentowania badań geologiczno-inżynierskich oraz kompleksowej analizy danych pochodzących z różnego rodzaju badań.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia adresowane są do absolwentów studiów magisterskich lub inżynierskich z zakresu nauk o Ziemi i środowisku oraz nauk pokrewnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach geologicznych zajmujących się dokumentowaniem badań podłoża gruntowego, firmach zajmujących się projektowaniem obiektów inżynierskich oraz liniowych obiektów infrastrukturalnych, a także pracowników administracji państwowej opiniujących dokumentacje geologiczno-inżynierskiej, a także do absolwentów planujących rozpocząć pracę w firmach lub jednostkach zajmujących się problemami geozagrożeń.

Uczestnicy studiów zapoznają się z rodzajami geozagrożeń i przyczynami ich powstawania oraz nabędą teoretyczne i praktyczne umiejętności ich rozpoznania i dokumentowania. Szczególny nacisk zostanie położony na analizę studium przypadków oraz rozwiązywanie problemów pojawiających się w całym procesie inwestycyjnym związanym ze stabilizacją i zabezpieczeniem budowli i infrastruktury.

Program studiów umożliwi uczestnikom uzupełnienie wiedzy niezbędnej do prawidłowego rozpoznania i oceny geozagrożeń zgodnie z polskim ustawodawstwem.

Po uzyskaniu przewidzianych w programie zaliczeń uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wystawione przez Akademię Górniczo-Hutniczą zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Klaudia Sekuła

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Osoba do kontaktu

dr inż. Klaudia Sekuła; mgr inż. Jakub Czurczak

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Prawo w geozagrożeniach
Zajęcia seminaryjne: 6
1 Zaliczenie O
Geozagrożenia
Wykład: 20
2 Zaliczenie O
Rozpoznawanie ruchów masowych I
Wykład: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
3 Zaliczenie O
Monitoring geozagrożeń I
Wykład: 4
1 Zaliczenie O
Zdalne metody w rozpoznawaniu i monitorowaniu geozagrożeń
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Analiza danych przestrzennych
Wykład: 5
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Geologia inżynierska i geotechnika
Zajęcia warsztatowe: 20
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Rozpoznawanie ruchów masowych II
Zajęcia terenowe: 45
4 Zaliczenie O
Monitoring geozagrożeń II
Zajęcia terenowe: 20
2 Zaliczenie O
Dokumentowanie geologiczno-inżynierskie osuwisk
Zajęcia warsztatowe: 44
4 Zaliczenie O
Laboratoryjne metody badań gruntów
Zajęcia warsztatowe: 36
5 Zaliczenie O
Techniki komputerowe w geologii inżynierskiej i geotechnice
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
2 Zaliczenie O