A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Semestr wyrównawczy

Semestr wyrównawczy

Podjęcie studiów na AGH w ramach kierunków które kończą się uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera wymaga od kandydata posiadania dyplomu inżyniera. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kandydatów na studia II stopnia, którzy nie posiadają dyplomu inżyniera utworzono na AGH specjalny semestr wyrównawczy wspólny dla wskazanych poniżej kierunków który umożliwi uzupełnienie brakujących kompetencji inżynierskich. Po semestrze wyrównawczym nauka będzie kontynuowana wspólnie ze studentami trzysemestralnych studiów magisterskich inżynierskich II stopnia na kierunku wybranym podczas rekrutacji.

 

Zajęcia odbywają się w semestrze zimowym a nabór prowadzony jest w trakcie rekrutacji letniej.

 

Semestr wyrównawczy dotyczy następujących kierunków studiów:

·        Inżynieria Metali,

·        Metalurgia,

·        Edukacja Techniczno-Informatyczna,

·        Inżynieria Ciepła,

·        Inżynieria Akustyczna,

·        Nowoczesne Technologie Paliwowe,

·        Energetyka,

·        Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią,

·        Fizyka Techniczna.

 

Student semestru wyrównawczego, ma obowiązek wybrania modułów które uzupełnią jego wiedzę i kompetencje inżynierskie zgodnie z kierunkiem na który zdał egzamin wstępny oraz zasadami wyboru modułów z 3 bloków opisanych w sylabusie.

Semestr wyrównawczy składa się z jednego modułu obowiązkowego (H-S za 2. ECTS) oraz 3 bloków zawierających moduły obieralne. Student musi wybrać moduły z:

- bloku 1 za co najmniej za 8 punktów ECTS

- bloku 2 za co najmniej za 8 punktów ECTS

- bloku 3 za tyle punktów by  uzyskać minimalną, wymaganą dla tego bloku i wybranego kierunku liczbę punktów ECTS.

Sumaryczna liczba punktów ECTS w semestrze zerowym musi wynosić 30 ECTS. Po wypełnieniu warunków minimalnych opisanych w sylabusie dla każdego z bloków, student uzupełnia brakujące punkty ECTS wybierając dowolne, dla swojego kierunku, moduły z bloków 1, 2, 3.

 

 

Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest posiadanie minimum tytułu licencjata lub magistra oraz pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego na dany kierunek.

 

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą Senatu AGH - w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia w danym roku akademickim.

Ogólne warunki rekrutacji można znaleźć:

https://kandydaci.agh.edu.pl/rekrutacja/warunki-i-tryb-rekrutacji-na-studia-w-agh/warunki-i-tryb-rekrutacji-na-studia-ii-stopnia/

 

Szczegółowe warunki rekrutacji dla poszczególnych kierunków można znaleźć dla kierunków:

·        Inżynieria Metali,

·        Metalurgia,

·        Edukacja Techniczno-Informatyczna,

·        Inżynieria Ciepła,

na stronie: https://www.metal.agh.edu.pl/page/zasady-rekrutacji/,

 

dla kierunku:

·        Inżynieria Akustyczna,

na stronie: https://imir.agh.edu.pl/pl/studia/rekrutacja/przyjecia_na_studia_ii_stopnia/

 

dla kierunków:

·        Nowoczesne Technologie Paliwowe,

·        Energetyka,

·        Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią,

na stronie: https://weip.agh.edu.pl/kandydaci/

 

dla kierunku:

·        Fizyka Techniczna,

na stronie: https://www.fis.agh.edu.pl/ksztalcenie/rekrutacja/   

 

Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów

Minimalna liczba studentów: 15 Maksymalna liczba studentów: 120

Opiekun kierunku: dr hab inż. Waldemar Rączka prof. AGH

Programy ustalone Uchwałami Senatu nr 96/2022, 97/2022, 98/2022, 99/2022, 100/2022, 101/2022, 102/2022, 103/2022 oraz 104/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.

Uchwała Senatu nr 101/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. została zmieniona Uchwałą Senatu nr 33/2023 z dnia 22 marca 2023 r.

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Strategie i modele zarządzania w MSP
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
2 Zaliczenie O
Blok obieralny 1
Suma godzin kontaktowych: 112
8 Zaliczenie O
Blok obieralny 2
Suma godzin kontaktowych: 112
8 Zaliczenie O
Blok obieralny 3
Suma godzin kontaktowych: 112
12 Zaliczenie O