A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Energetyki i Paliw

Nowoczesne Technologie Paliwowe

Należy wskazać na ścisły związek pomiędzy programem kształcenia na proponowanym kierunku „Nowoczesne Technologie Paliwowe” a działalnością naukowo-badawczą prowadzaną na Wydziale Energetyki i Paliw. Działalność naukowo-badawcza Wydziału Energetyki i Paliw AGH od samego powstania koncentruje się na obszarze technologii chemicznej (inżynierii środowiska) i energetyki. Obejmuje bowiem problematykę: karbo i petrochemii, technologii i procesów chemicznych w energetyce i ochronie środowiska, technologii paliw ciekłych w tym procesów komponowania paliw ciekłych, nanotechnologii, biotechnologii, procesów i konwersji energii elektrycznej do energii chemicznej paliw, procesów konwersji paliw w ogniwach paliwowych, energochemicznej utylizacji odpadów przemysłu paliwowego i chemicznego a także na tak istotnych z punktu widzenia technologii chemicznej zagadnieniach jak: wymiana ciepła i masy, procesy sorpcyjne i katalityczne oraz maszyny przepływowe i cieplne.

Studia na proponowanym kierunku „Nowoczesne Technologie Paliwowe” prowadzonym przez Wydział Energetyki i Paliw AGH mają zapewnić przygotowanie absolwenta do prowadzenia badań, projektowania, realizacji i rozwijania procesów technologicznych w przemyśle. Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania zadań technologicznych w przemyśle chemicznym, energetyce zawodowej, gazownictwie, sektorze paliwowym, instytucjach związanych z szeroko pojętą problematyką gospodarki cieplnej i ochrony środowiska, do pracy w ośrodkach badawczo-rozwojowych, technologicznych instytucjach badawczych, biurach projektowych, jednostkach administracji państwowej i terenowych organach samorządowych zajmujących się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, ochroną środowiska i efektywnym wykorzystaniem energii. Absolwent przygotowany jest również do uruchomienia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Piotr Burmistrz, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 118/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 33/2023 z dnia 22 marca 2023 r.

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Semestr 1 NTP
Suma godzin kontaktowych: 402
30 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Semestr 2 NTP
Suma godzin kontaktowych: 365
30 Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Semestr 3 NTP
Suma godzin kontaktowych: 146
30 Zaliczenie O