A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Zmiany Klimatu - Przeciwdziałanie i Adaptacja

Kierunek studiów Zmiany Klimatu – Przeciwdziałanie i Adaptacja (ZKPiA) należy do obszaru kształcenia w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Kierunek odpowiada współczesnym potrzebom gospodarki i jest odpowiedzią na oczekiwania potencjalnych pracodawców dotyczące przygotowania kompetentnych kadr potrafiących diagnozować przekształcenia zachodzące w środowisku naturalnym oraz życiu społeczno-gospodarczym na skutek zmian klimatu, jak również potrafiących minimalizować wpływ zmian klimatu na ekosystemy, gospodarkę, infrastrukturę i społeczeństwo. Nowoczesny program kształcenia obejmuje wiedzę o systemie klimatycznym Ziemi, zachodzących w nim zmianach i ich przyczynach. Pozwala przygotować absolwenta do realizacji zadań proklimatycznych (mitygacyjnych, adaptacyjnych) na poziomie pojedynczych gmin, powiatów, województw czy kraju. Absolwenci kierunku nabywają kompetencji w obszarze ograniczania emisji gazów cieplarnianych, wychwytywania i sekwestracji dwutlenku węgla, adaptacji obszarów miejskich i wiejskich do zmian klimatu i ochrony społeczeństwa przed ich skutkami. Uczą się wdrażać w społeczeństwie i gospodarce ideę „zero waste” oraz realizować zadania prowadzące do osiągnięcia neutralności klimatycznej z wykorzystaniem miedzy innymi narzędzi opartych na dekarbonizacji gospodarki, zmniejszeniu jej energochłonności i emisyjności. Istotnym elementem kształcenia na kierunku ZKPiA jest nauka planowania i projektowania urządzeń błękitno-zielonej infrastruktury oraz NBS (Nature-based Solutions), stanowiących istotne narzędzie zintegrowanej gospodarki wodami deszczowymi, a także innych wyzwań wynikających ze zmian klimatu. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach specjalistów ds. polityki klimatycznej, w jednostkach i spółkach samorządowych zajmujących się opracowywaniem i wdrażaniem strategii neutralności klimatycznej, czy planów adaptacji miast i wsi do zmian klimatu. Potencjalnym miejscem zatrudnienia są też firmy konsultingowe, usługowe oraz przemysł głównie z branży budowlanej, OZE i melioracyjnej.

Opiekun kierunku: dr inż. Robert Oleniacz

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 38/2022 z dnia 30 marca 2022 r.

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Globalne zmiany klimatu: przyczyny, mechanizmy, skutki
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
5 Egzamin O
Bezemisyjne źródła energii
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4 Egzamin O
Fizyka i chemia środowiska
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4 Egzamin O
Technologie proekologiczne
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 30
4 Egzamin O
Zrównoważony rozwój i zintegrowane systemy zarządzania
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie O
Geoinformatyka w monitoringu zmian w środowisku
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Teledetekcja i monitoring zmian klimatycznych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Błękitno-zielona infrastruktura
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Adaptacja do zmian klimatu w planowaniu przestrzennym
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Podstawy negocjacji
Wykład: 15
1 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatycznych w ocenach oddziaływania na środowisko
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
5 Egzamin O
Ograniczanie i monitoring emisji gazów cieplarnianych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
6 Egzamin O
Zarządzanie zlewniowe i ochrona przeciwpowodziowa
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
5 Egzamin O
Zaawansowane technologie zamykania obiegów wody
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Neutralność klimatyczna gospodarki wodno-ściekowej
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Ślad węglowy i analiza cyklu życia
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
5 Egzamin O
Język obcy kurs specjalistyczny
Lektorat: 30
2 Egzamin O
Moduł obieralny - zarządzanie ekosystemami
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metodyka badań naukowych
Zajęcia seminaryjne: 15
1 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 15
1 Zaliczenie O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Moduł anglojęzyczny
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Moduł obieralny
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Moduł obieralny prawno ekonomiczny
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O