A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce

Kierunek Mikro- i Nanotechnologie w biofizyce zorientowany jest na kształcenie w zakresie technologii, rozumianej jako ogół procesów związanych z wytwarzaniem, charakteryzacją i modelowaniem właściwości materiałów o rozmiarach sub-mikronowych. Materiały takie znajdują coraz szersze zastosowanie w nowoczesnej inżynierii (bio)materiałowej, ochronie środowiska, a także w różnych gałęziach przemysłu (m.in.: elektronicznego, energetycznego, farmaceutycznego, medycznego, spożywczego). Absolwenci kierunku mogąstarać się o pracę w różnorodnych branżach, dla których istotą działania jest m.in. przetwórstwo materiałów, mechanika precyzyjna, optyka, elektronika, kontrola struktury materii na poziomie molekularnym, otrzymywanie cienkich warstw oraz mikro- i/lub nano- (bio)struktur o zadanych własnościach (np. elektrycznych, magnetycznych, optycznych, mechanicznych, redoksowych, antyoksydacyjnych) w celu wytwarzania (bio)sensorów i (bio)nośników, praca z urządzeniami wysokiej próżni, obsługa zaawansowanej aparatury do badań fizycznych i/lub chemicznych czy też modelowanie i umiejętności informatyczne. W większości są to oczekiwania pracodawców wobec zawodu nanotechnologa, w Polsce wprowadzonego w 2015 r. Obecnie zapotrzebowanie pracodawców, również zagranicznych, znacznie przewyższa liczbę pracowników z takimi kwalifikacjami, co potwierdzają targi przemysłowe ITM Polska, które pokazują, że zawód nanotechnolog jest deficytowy. Kierunek wychodzi naprzeciw rosnącym i zmiennym potrzebom innowacyjnego sektora biznesowego oraz naukowego skupionego wokół nanotechnologii i zaawansowanych technologii, do których zaliczają się m.in. nanomateriały, nanoelektronika, nanofotonika, nanobiotechnologie, czy nanomedycyna, nanofarmacja, wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Opiekun kierunku: dr hab. Renata Szymańska

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 71/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 94/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fizyka miękkiej materii
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 20
Zajęcia seminaryjne: 15
5 Egzamin O
Nano, mikro i makrocykle w systemie Ziemi
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
5 Zaliczenie O
Fizyka powierzchni i cienkich warstw
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
8 Zaliczenie O
Środowiskowe uwarunkowania zmienności gatunków
Wykład: 20
Ćwiczenia audytoryjne: 10
Ćwiczenia projektowe: 30
6 Zaliczenie O
Metody fizyczne w biofizyce
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
6 Egzamin O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Promieniowanie synchrotronowe w biofizyce
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
Zajęcia warsztatowe: 20
5 Egzamin O
Język obcy B2+
Lektorat: 30
2 Egzamin O
Nanocząstki
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
9 Egzamin O
Zastosowania mikro- i nanostruktur biologicznych
Wykład: 20
Ćwiczenia projektowe: 30
Konwersatorium: 10
6 Zaliczenie O
Neuroelektronika
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
3 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne HES (HS) II
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne HES (E) II
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Warsztaty magisterskie
Zajęcia seminaryjne: 30
3 Zaliczenie O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Moduły obieralne MNB2.3
Suma godzin kontaktowych: 90
7 Zaliczenie O