A A A
pl | en
2021/2022 Niestacjonarne Studia magisterskie II stopnia Wydział Zarządzania

Zarządzanie

Zarządzanie na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (AGH) to kierunek mający bezpośredni związek z praktyką gospodarczą, kształcący profesjonalistów w obszarze zarządzania organizacjami przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii informacyjnych. Kształcenie trwa cztery semestry zakończone uzyskaniem tytułu magistra, w ramach których przekazywana jest pogłębiona wiedza i kształtowane są zaawansowane umiejętności jej wykorzystania w warunkach zmienności otoczenia. Kształcenie odbywa się w trybie specjalnościowym (trzy możliwe ścieżki dyplomowania). Zarządzanie to uniwersalny kierunek studiów dający bardzo szerokie możliwości zatrudnienia, zarówno w biznesie, administracji, jak i w sferze non-profit. Studia oferują wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania projektami, jednostkami organizacyjnymi oraz małymi i średnimi firmami. Uzyskane kompetencje pozwalają swobodnie działać w otoczeniu nowoczesnych technologii biznesowych, świadomie kreując własną karierę zawodową oraz odpowiedzialnie kształtując relacje z otoczeniem. Absolwent kierunku Zarządzanie charakteryzuje się kreatywnością i elastycznością, więc zdobytą wiedzę potrafi zaadaptować do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Jest proaktywny i wykazuje postawę innowacyjną, otwartą na nowe rozwiązania. W toku studiów nabywa umiejętności interpersonalne, a także związane z autoprezentacją i pracą w grupie, które są niezbędne na stanowiskach kierowniczych różnych szczebli. Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest pozostawienie studentowi dużej samodzielności, co ma wpływ na kształtowanie społecznej dojrzałości absolwenta i jego wewnętrznej motywacji do osiągania wytyczonych celów. Absolwent posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Jest przygotowany również do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego i wyższego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dzięki umiejętnościom pracy zespołowej, budowania zespołów projektowych, analizy ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa i innowacjami, analizowania rynku oraz budowania strategii działalności przedsiębiorstwa absolwent specjalności posiada większe szanse na dopasowanie się do potrzeb rynku pracy. Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie Wydział oferuje ich kontynuację na studiach III stopnia (doktoranckich) w dyscyplinie Nauki o Zarządzanu lub Inżynieria Produkcji, gwarantując pogłębienie zdobytej wiedzy i szersze jej wykorzystanie w praktyce biznesowej jak i rozwój naukowy.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Joanna Duda, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 116/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 152/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Makroekonomia
Wykład: 20
Ćwiczenia audytoryjne: 14
6 Egzamin O
Metody ilościowe w zarządzaniu
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
5 Zaliczenie O
Negocjacje w biznesie
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
2 Zaliczenie O
Nowoczesne koncepcje zarządzania
Wykład: 20
Ćwiczenia audytoryjne: 14
6 Egzamin O
Rachunkowość zarządcza
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 8
3 Zaliczenie O
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
2 Zaliczenie O
Zarządzanie strategiczne
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 8
4 Egzamin O
Jezyk obcy B2+ niestacjonarne
Lektorat: 15
2 Egzamin O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedsiębiorczość i innowacje
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 8
4 Egzamin O
Moduły obieralne przez ścieżkę dyplomowania 1 (kierunek Zarządzanie)
Suma godzin kontaktowych: 128
23 O
Moduł obieralny (2 semestr zarządzanie_mgr)
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Moduł badań naukowych
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
3 Zaliczenie O
Moduły obieralne przez ścieżkę dyplomowania 2 (kierunek Zarządzanie)
Suma godzin kontaktowych: 114
20 O
Moduł obieralny (3 semestr zarządzanie_mgr)
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 16
6 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Moduły obieralne w j. obcym- Z 2 stopień
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
5 Zaliczenie O
Moduł obieralny (4 semestr zarządzanie_mgr)
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 16
6 Zaliczenie O