A A A
pl | en
2021/2022 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Inżynieria i Monitoring Środowiska

Cechą charakterystyczną kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska jest kompleksowe podejście do kształcenia we wszystkich głównych obszarach inżynierii środowiska i monitoringu środowiska istotnych z punktu widzenia potrzeb społeczno-gospodarczych, biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy i podstawowe uwarunkowania prawne w tych obszarach. Tego typu podejście jest niezbędne dla właściwego zarządzania zasobami i jakością środowiska, minimalizacji negatywnych dla środowiska skutków działalności człowieka, kontroli emisji substancji i energii do środowiska, monitoringu stanu zanieczyszczenia środowiska, a także dla zapewnienia na odpowiednim poziomie usług i kompleksowych rozwiązań w zakresie inżynierii sanitarnej, zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków, gospodarki odpadami, gospodarki terenami przekształconymi itp.
Absolwent tego kierunku jest przygotowany do identyfikacji i analizy większości współczesnych zagrożeń środowiska, potrafi posługiwać się podstawowymi technikami pomiarowymi stosowanymi w praktyce inżynierskiej (w tym w monitoringu technologicznym i monitoringu wielkości emisji), a także korzystać z informacji geodezyjnych i kartograficznych oraz z wybranych narzędzi informatycznych wykorzystywanych do pozyskiwania i prezentacji informacji przestrzennych oraz wspomagania procesów projektowania i analiz eksperckich z zakresu inżynierii i monitoringu środowiska. Potrafi oceniać stan środowiska i wykonywać komputerowe symulacje rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku oraz interpretować ich wyniki. Potrafi dobrać odpowiednie dla danego przypadku metody i techniki oraz zaprojektować wybrane urządzenia lub instalacje wykorzystywane w inżynierii ochrony powietrza, wód i ziemi oraz gospodarce odpadami, a także ocenić ich główne wady i zalety oraz efektywność zastosowanych rozwiązań. Umie interpretować dokumenty wynikające ze stosowania głównych przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz przygotowywać wybrane z nich. W praktyce zawodowej i życiu codziennym Jest gotów do racjonalnego korzystania z zasobów środowiska i dbania o jego właściwy stan, prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywanym zawodem oraz szerzenia edukacji ekologicznej w celu zwiększenia świadomość społeczeństwa w tym zakresie.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym samym lub podobnym kierunku. Może znaleźć już także zatrudnienie m.in. w prostych pracach studyjnych, konsultingowych, projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych z zakresu inżynierii środowiska zewnętrznego, a w wybranym stopniu także w zakresie inżynierii środowiska wewnętrznego oraz monitoringu środowiska. Obszar zatrudnienia obejmuje urzędy administracji państwowej i samorządowej, w tym wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, zakłady przemysłowe, biura projektowe oraz inne przedsiębiorstwa oferujące usługi i technologie z zakresu inżynierii i monitoringu środowiska, w tym z zakresu ochrony środowiska, zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków, gospodarki odpadami oraz rekultywacji gleb i terenów bezglebowych, jak również inne firmy konsultingowe i usługowe lub organizacje pozarządowe.

Opiekun kierunku: dr inż. Robert Oleniacz

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 79/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy zarządzania i ekonomii
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Matematyka 1
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 45
7 Egzamin O
Autoprezentacja i komunikacja społeczna
Wykład: 14
1 Zaliczenie O
Chemia
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
6 Egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
Wykład: 15
1 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Wprowadzenie do programowania i przetwarzania danych
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Biologia i ekologia
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
6 Egzamin O
Podstawy nauk o Ziemi
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Egzamin O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyka 2
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 30
8 Egzamin O
Fizyka 1
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Chemiczna analiza instrumentalna
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Podstawy prawa administracyjnego
Wykład: 15
1 Zaliczenie O
Podstawy grafiki inżynierskiej i komputerowej
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Automatyzacja przetwarzania i wizualizacji danych
Ćwiczenia projektowe: 30
2 Zaliczenie O
Materiałoznawstwo
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Ekotoksykologia
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Propedeutyka ochrony środowiska
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Język obcy (B-2) - semestr 1/3
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fizyka 2
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
6 Egzamin O
Prawo i ekonomika ochrony środowiska
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Mechanika płynów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 20
4 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Statystyka
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Termodynamika techniczna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 20
4 Egzamin O
Prawo budowlane
Wykład: 15
1 Zaliczenie O
Moduł obieralny z zakresu grafiki i projektowania 3D
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Moduł obieralny z zakresu kartografii
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Język obcy (B-2) - semestr 2/3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zajęcia terenowe z geodezji
Zajęcia terenowe: 15
1 Zaliczenie O
Zajęcia terenowe z hydrologii i meteorologii
Zajęcia terenowe: 10
- Zaliczenie O
Budownictwo ogólne
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
5 Egzamin O
Zajęcia terenowe z gleboznawstwa
Zajęcia terenowe: 15
1 Zaliczenie O
Gleboznawstwo
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Fizyka atmosfery z meteorologią i klimatologią
Wykład: 20
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Podstawy ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Hydrologia
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
5 Egzamin O
Moduł obieralny z zakresu geodezji
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Język obcy (B-2 + egzamin) - semestr 3/3
Lektorat: 60
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Rekultywacja
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
6 Egzamin O
Miernictwo przemysłowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4 Egzamin O
Monitoring środowiska
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
Ćwiczenia projektowe: 20
5 Egzamin O
Blok modułów obieralnych z zakresu podstaw inżynierii lądowej i wodnej
Wykład: 60
Ćwiczenia projektowe: 60
10 Egzamin O
Moduł obieralny z zakresu gospodarki wodnej i ochrony wód
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie W
Moduł obieralny z zakresu systemów informacji przestrzennej
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zajęcia terenowe z eksploatacji obiektów inżynierii i monitoringu środowiska
Zajęcia terenowe: 45
2 Zaliczenie O
Gospodarka odpadami
Wykład: 45
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
6 Egzamin O
Inżynieria ochrony powietrza
Wykład: 45
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
7 Egzamin O
Systemy zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
5 Egzamin O
Blok modułów obieralnych z zakresu gospodarki terenami użytkowanymi przyrodniczo
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Egzamin O
Blok modułów obieralnych z zakresu projektowania sieci i instalacji budowlanych (semestr 6)
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Moduł obieralny z zakresu wibroakustyki środowiska
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok modułów obieralnych z zakresu projektowania sieci i instalacji budowlanych (semestr 7)
Ćwiczenia projektowe: 30
2 Zaliczenie O
Blok przedmiotów fakultatywnych (studia I stopnia)
Suma godzin kontaktowych: 60
4 Zaliczenie O
Blok wykładów obieralnych
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Moduł obieralny z zakresu pozwoleń na korzystanie ze środowiska
Ćwiczenia projektowe: 30
2 Zaliczenie O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie W
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 15
1 Zaliczenie O