A A A
pl | en
2021/2022 Stacjonarne Studia magisterskie II stopnia Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Geoturystyka

Studia II stopnia na kierunku Geoturystyka są kontynuacją studiów I stopnia. Uwzględniając te same współczesne potrzeby gospodarczo-społeczne, poszerza wiedzę i umiejętności absolwentów w zakresie profesjonalnego zarządzania geodziedzictwem.
W dynamicznie rozwijającym się przemyśle turystycznym, na bazie zaspokojenia potrzeb ruchu turystycznego, wyodrębniły się specjalizacje, które pokrywają nowe, dotąd słabo wykorzystywane obszary. Zmiany ewolucyjne w turystyce, która współcześnie znacznie większy nacisk kładzie na turystykę aktywną, poznawczą, kwalifikowaną, czy specjalistyczną niż na bierny wypoczynek, wygenerowały nowe, dotąd niezagospodarowane nisze. W związku z tym, że aktualnie istotna część turystyki koncentruje się na walorach naturalnych, dziedzictwie górniczym i poprzemysłowym, powstają nowe przestrzenie na rynku, których zagospodarowanie ma istotny wpływ na rozwój gospodarczo-ekonomiczny regionów. Zapotrzebowanie, wynikające z ukierunkowań trendów w turystyce, narzuca potrzebę obecności zupełnie nowych kadr w poszczególnych z jej sektorów. Kontynuacja kształcenia na kierunku Geoturystyka na studiach II stopnia prowadzi do przygotowania profesjonalnych kadr dla zarządzania geodziedzictwem. Proces ten dostarczy dla przemysłu turystycznego dobrej klasy wykwalifikowanych specjalistów.
Kształcenie na studiach II stopnia obejmuje rozszerzoną wiedzę z zagadnień dotyczących przedsiębiorczości, zrównoważonego rozwoju oraz metod ochrony, promocji, edukacji i zarządzania geodziedzictwem w turystyce. Program studiów w sposób zaawansowany przygotowuje absolwenta do kompleksowej aktywności podmiotowej w zakresach waloryzacji, zarządzania dziedzictwem przyrody nieożywionej w różnych obszarach działalności turystycznej oraz tworzenia produktu geoturystycznego. Przekazana wiedza i uzyskane umiejętności pozwalają absolwentom opracowywać dokumentacje i zarządzać geodziedzictwem w zgodzie z potrzebami społeczno-gospodarczymi regionów i kraju.

Opiekun kierunku: dr inż. Krzysztof Miśkiewicz

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 34/2021 z dnia 24 marca 2021 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 74/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Surowce mineralne Polski i świata
Wykład: 30
Zajęcia praktyczne: 15
3 Zaliczenie O
Ochrona przyrody nieożywionej
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
Zajęcia warsztatowe: 15
5 Egzamin O
Dziedzictwo Ziemi w zbiorach muzealnych
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Turystyka zrównoważona
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Techniki multimedialne w informacji turystycznej
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
4 Zaliczenie O
Geoedukacja
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 45
4 Zaliczenie O
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Geologia morza
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Język Obcy B2+
Lektorat: 30
2 Egzamin O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Geoparki
Wykład: 30
Zajęcia praktyczne: 30
5 Egzamin O
Metodyka informacji i promocji w turystyce
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
5 Egzamin O
Dokumentowanie geostanowisk
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
Zajęcia praktyczne: 15
4 Zaliczenie O
Obiekty geologiczne Światowego Dziedzictwa UNESCO
Wykład: 30
Zajęcia warsztatowe: 15
3 Zaliczenie O
Zajęcia terenowe z atrakcji geoturystycznych Europy
Zajęcia terenowe: 60
4 Zaliczenie O
Podstawy ratownictwa
Zajęcia praktyczne: 30
2 Zaliczenie O
Zajęcia terenowe z dziedzictwa Ziemi w geoparkach
Zajęcia terenowe: 30
2 Zaliczenie O
Surowce balneologiczne i uzdrowiska
Wykład: 30
Zajęcia praktyczne: 30
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Dziedzictwo górnicze
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Metody waloryzacji geodziedzictwa
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 45
4 Zaliczenie O
Gemmologia i kamienie szlachetne
Wykład: 30
Zajęcia praktyczne: 15
3 Zaliczenie O
Praktyka dyplomowa
Praktyka dyplomowa: 0
3 Zaliczenie O
Skały i minerały w architekturze i zdobnictwie
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Georóżnorodność
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Geoturystyka - przedmioty obieralne (5)
Suma godzin kontaktowych: 150
11 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Geoturystyka - praca dyplomowa
Zajęcia seminaryjne: 30
22 Zaliczenie O
Geoturystyka - przedmioty obieralne (6)
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Geoturystyka - przedmioty obieralne (7)
Suma godzin kontaktowych: 30
3 Zaliczenie O