A A A
pl | en | uk
2020/2021 Niestacjonarne studia inżynierskie I stopnia Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Inżynieria i Monitoring Środowiska

Cechą charakterystyczną kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska jest kompleksowe podejście do kształcenia we wszystkich głównych obszarach inżynierii środowiska i monitoringu środowiska istotnych z punktu widzenia potrzeb społeczno-gospodarczych, biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy i podstawowe uwarunkowania prawne w tych obszarach. Tego typu podejście jest niezbędne dla właściwego zarządzania zasobami i jakością środowiska, minimalizacji negatywnych dla środowiska skutków działalności człowieka, kontroli emisji substancji i energii do środowiska, monitoringu stanu zanieczyszczenia środowiska, a także dla zapewnienia na odpowiednim poziomie usług i kompleksowych rozwiązań w zakresie inżynierii sanitarnej, zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków, gospodarki odpadami, gospodarki terenami przekształconymi itp.
Absolwent tego kierunku jest przygotowany do identyfikacji i analizy większości współczesnych zagrożeń środowiska, potrafi posługiwać się podstawowymi technikami pomiarowymi stosowanymi w praktyce inżynierskiej (w tym w monitoringu technologicznym i monitoringu wielkości emisji), a także korzystać z informacji geodezyjnych i kartograficznych oraz z wybranych narzędzi informatycznych wykorzystywanych do pozyskiwania i prezentacji informacji przestrzennych oraz wspomagania procesów projektowania i analiz eksperckich z zakresu inżynierii i monitoringu środowiska. Potrafi oceniać stan środowiska i wykonywać komputerowe symulacje rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku oraz interpretować ich wyniki. Potrafi dobrać odpowiednie dla danego przypadku metody i techniki oraz zaprojektować wybrane urządzenia lub instalacje wykorzystywane w inżynierii ochrony powietrza, wód i ziemi oraz gospodarce odpadami, a także ocenić ich główne wady i zalety oraz efektywność zastosowanych rozwiązań. Umie interpretować dokumenty wynikające ze stosowania głównych przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz przygotowywać wybrane z nich. W praktyce zawodowej i życiu codziennym Jest gotów do racjonalnego korzystania z zasobów środowiska i dbania o jego właściwy stan, prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywanym zawodem oraz szerzenia edukacji ekologicznej w celu zwiększenia świadomość społeczeństwa w tym zakresie.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym samym lub podobnym kierunku. Może znaleźć już także zatrudnienie m.in. w prostych pracach studyjnych, konsultingowych, projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych z zakresu inżynierii środowiska zewnętrznego, a w wybranym stopniu także w zakresie inżynierii środowiska wewnętrznego oraz monitoringu środowiska. Obszar zatrudnienia obejmuje urzędy administracji państwowej i samorządowej, w tym wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, zakłady przemysłowe, biura projektowe oraz inne przedsiębiorstwa oferujące usługi i technologie z zakresu inżynierii i monitoringu środowiska, w tym z zakresu ochrony środowiska, zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków, gospodarki odpadami oraz rekultywacji gleb i terenów bezglebowych, jak również inne firmy konsultingowe i usługowe lub organizacje pozarządowe.

Opiekun kierunku: dr inż. Robert Oleniacz

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 79/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy nauk o Ziemi
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
Ćwiczenia projektowe: 8
4 Egzamin O
Wprowadzenie do programowania i przetwarzania danych
Wykład: 10
Ćwiczenia projektowe: 18
3 Zaliczenie O
Biologia i ekologia
Wykład: 18
Ćwiczenia projektowe: 10
6 Egzamin O
Matematyka 1
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 28
7 Egzamin O
Chemia
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
6 Egzamin O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemiczna analiza instrumentalna
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
2 Zaliczenie O
Automatyzacja przetwarzania i wizualizacji danych
Ćwiczenia projektowe: 18
2 Zaliczenie O
Fizyka 1
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 18
6 Egzamin O
Podstawy grafiki inżynierskiej i komputerowej
Wykład: 10
Ćwiczenia projektowe: 18
3 Zaliczenie O
Matematyka 2
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 18
8 Egzamin O
Podstawy zarządzania i ekonomii
Wykład: 10
Ćwiczenia audytoryjne: 8
2 Zaliczenie O
Ekotoksykologia
Wykład: 18
Ćwiczenia projektowe: 10
4 Egzamin O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Materiałoznawstwo
Wykład: 10
Ćwiczenia audytoryjne: 8
2 Zaliczenie O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 1/4 (semestr 22 godziny)
Lektorat: 22
- Zaliczenie O
Podstawy prawa administracyjnego
Wykład: 9
1 Zaliczenie O
Fizyka 2
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
6 Egzamin O
Termodynamika techniczna
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 12
4 Egzamin O
Autoprezentacja i komunikacja społeczna
Wykład: 9
1 Zaliczenie O
Statystyka
Wykład: 10
Ćwiczenia audytoryjne: 18
3 Zaliczenie O
Propedeutyka ochrony środowiska
Wykład: 10
Ćwiczenia audytoryjne: 8
2 Zaliczenie O
Moduł obieralny z zakresu grafiki i projektowania 3D
Ćwiczenia projektowe: 18
3 Zaliczenie O
Moduł obieralny z zakresu kartografii
Wykład: 10
Ćwiczenia projektowe: 8
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Mechanika płynów
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 12
4 Egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
Wykład: 9
1 Zaliczenie O
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 18
5 Egzamin O
Gleboznawstwo
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
5 Egzamin O
Prawo i ekonomika ochrony środowiska
Wykład: 18
2 Zaliczenie O
Zajęcia terenowe z gleboznawstwa
Zajęcia terenowe: 12
1 Zaliczenie O
Zajęcia terenowe z geodezji
Zajęcia praktyczne: 12
1 Zaliczenie O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 2/4 (semestr 22 godziny)
Lektorat: 22
- Zaliczenie O
Prawo budowlane
Wykład: 9
1 Zaliczenie O
Zajęcia terenowe z hydrologii i meteorologii
Zajęcia terenowe: 6
- Zaliczenie O
Moduł obieralny z zakresu geodezji
Wykład: 10
Ćwiczenia projektowe: 18
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Budownictwo ogólne
Wykład: 18
Ćwiczenia projektowe: 18
5 Egzamin O
Rekultywacja
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
Ćwiczenia projektowe: 18
6 Egzamin O
Hydrologia
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
Ćwiczenia projektowe: 8
5 Egzamin O
Podstawy ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji
Wykład: 10
Ćwiczenia projektowe: 18
3 Zaliczenie O
Fizyka atmosfery z meteorologią i klimatologią
Wykład: 12
Ćwiczenia projektowe: 9
2 Zaliczenie O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 3/4 (semestr 22 godziny)
Lektorat: 22
- Zaliczenie O
Moduł obieralny z zakresu systemów informacji przestrzennej
Wykład: 10
Ćwiczenia projektowe: 18
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 4/4 (semestr 24 godziny)
Lektorat: 24
5 Egzamin O
Miernictwo przemysłowe
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
4 Egzamin O
Zajęcia terenowe z eksploatacji obiektów inżynierii i monitoringu środowiska (1)
Zajęcia praktyczne: 6
- Zaliczenie O
Monitoring środowiska
Wykład: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
Ćwiczenia projektowe: 12
5 Egzamin O
Blok modułów obieralnych z zakresu gospodarki terenami użytkowanymi przyrodniczo
Wykład: 8
Ćwiczenia projektowe: 10
3 Egzamin O
Blok modułów obieralnych z zakresu podstaw inżynierii lądowej i wodnej
Wykład: 36
Ćwiczenia projektowe: 36
10 Egzamin O
Moduł obieralny z zakresu gospodarki wodnej i ochrony wód
Wykład: 10
Ćwiczenia projektowe: 18
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Inżynieria ochrony powietrza
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
Ćwiczenia projektowe: 18
7 Egzamin O
Systemy zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
Ćwiczenia projektowe: 8
5 Egzamin O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Gospodarka odpadami
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
Ćwiczenia projektowe: 8
6 Egzamin O
Blok modułów obieralnych z zakresu projektowania sieci i instalacji budowlanych (semestr 7)
Wykład: 10
Ćwiczenia projektowe: 18
3 Zaliczenie O
Moduł obieralny z zakresu wibroakustyki środowiska
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zajęcia terenowe z eksploatacji obiektów inżynierii i monitoringu środowiska (2)
Zajęcia praktyczne: 21
2 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 10
1 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Projekt dyplomowy: 0
15 Zaliczenie O
Blok modułów obieralnych z zakresu projektowania sieci i instalacji budowlanych (semestr 8)
Ćwiczenia projektowe: 18
2 Zaliczenie O
Blok przedmiotów fakultatywnych (studia I stopnia)
Suma godzin kontaktowych: 36
4 Zaliczenie O
Blok wykładów obieralnych
Wykład: 20
2 Zaliczenie O
Moduł obieralny z zakresu pozwoleń na korzystanie ze środowiska
Ćwiczenia projektowe: 18
2 Zaliczenie O