A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Metali Nieżelaznych

Inżynieria Metali Nieżelaznych

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskiego przemysłu branży metali nieżelaznych, w szczególności w zakresie szeroko rozumianej inżynierii materiałowej obejmującej zaawansowane procesy odlewania, zaawansowane procesy metalurgii proszków, zaawansowanej i niekonwencjonalnej przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej oraz nowoczesnych metod obróbki powierzchniowej materiałów. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.
Absolwent studiów II stopnia kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych może kontynuować kształcenie na studiach III stopnia na kierunkach Inżynieria materiałowa i pokrewnych, związanych z dyscypliną inżynieria materiałowa oraz inżynieria mechaniczna.

Opiekunowie kierunku: dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH, dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 75/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ścieżki dyplomowania sem. 1
Suma godzin kontaktowych: 240
19 Egzamin O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia II stopnia)
Suma godzin kontaktowych: 30
2 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne sem. 1
Suma godzin kontaktowych: 120
9 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język obcy na poziomie B2+
Lektorat: 30
2 Egzamin O
Ścieżki dyplomowania sem. 2
Suma godzin kontaktowych: 260
21 Zaliczenie O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 2 (studia II stopnia)
Suma godzin kontaktowych: 30
3 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne sem. 2
Suma godzin kontaktowych: 60
4 Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne sem. 3
Suma godzin kontaktowych: 45
8 Zaliczenie O
Seminarium specjalistyczne
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O