A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Energetyki i Paliw

Technologia Chemiczna (kierunek wspólny - WEiP)

Podjęcie studiów na kierunku Technologia chemiczna, prowadzonego wspólnie przez dwa Wydziały Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw, gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych z zakładanymi efektami uczenia się, które uwzględniają współczesne potrzeby społeczno-gospodarcze. Student kończący studia I stopnia na kierunku Technologia Chemiczna ma pełną świadomość roli poszczególnych kierunków technologii materiałowych, paliwowych i energetycznych, ich wpływu na środowisko oraz rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Kierunek Technologia Chemiczna należy do obszaru wiedzy związanej zarówno z naukami technicznymi, jak i ścisłymi. Jego odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, magazynowaniem i użytkowaniem różnych surowców i substancji chemicznych oraz eksploatacją urządzeń, w których zachodzą te procesy. Odniesieniem i zapleczem naukowym kierunku jest dyscyplina naukowa Inżynieria Chemiczna usytuowana zarówno w dziedzinie nauk chemicznych, jak i technicznych. Dzięki osiągnięciu powyższych celów kształcenia absolwenci kierunku Technologia Chemiczna będą poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami w zakładach produkcyjnych, jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz innych obszarach nowoczesnej gospodarki.

Opiekun kierunku: dr inż. Elżbieta Vogt

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 117/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 151/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Elementy matematyki
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Matematyka I
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
9 Egzamin O
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Wykład: 15
1 Zaliczenie O
Przedmioty humanizujące obieralne
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Elementy fizyki
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Proekologiczne technologie w sektorze paliwowo-energetycznym
Wykład: 30
1 Zaliczenie O
Chemia ogólna i nieorganiczna
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
8 Egzamin O
Grafika inżynierska
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Technologia materiałów nieorganiczno-niemetalicznych
Wykład: 30
1 Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Matematyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Blok obieralny specjalizujący
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 30
3 Zaliczenie O
Fizyka
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
9 Egzamin O
Język obcy (JO1) semestr 2
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Chemia ogólna
Suma godzin kontaktowych: 120
9 Zaliczenie O
Statystyka
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język obcy (JO1) semestr 3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Blok obieralny TCh semestr 3
Suma godzin kontaktowych: 70
6 Zaliczenie O
Blok HS sem. 3
Suma godzin kontaktowych: 20
2 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Materiałoznawstwo
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
3 Egzamin O
Chemia organiczna I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
8 Egzamin O
Miernictwo cieplne
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Podstawy elektrotechniki i automatyki
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Technologie informacyjne
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Zastosowanie metod matematycznych w chemii
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok obieralny TCh semestr 4
Suma godzin kontaktowych: 74
6 Zaliczenie O
Inżynierski w jezyku obcym
Suma godzin kontaktowych: 20
3 Zaliczenie O
Język obcy (JO1) semestr 4
Lektorat: 60
5 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Chemia organiczna II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Egzamin O
Podstawy konstrukcji inżynierskich
Wykład: 10
Ćwiczenia projektowe: 25
2 Zaliczenie O
Surowce energetyczne ciekłe i ich przetwarzanie
Wykład: 25
Ćwiczenia audytoryjne: 25
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4 Egzamin O
Termodynamika chemiczna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Zasady planowania eksperymentu i opracowania wyników pomiarów
Wykład: 25
Ćwiczenia audytoryjne: 25
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok obieralny TCh semestr 5
Suma godzin kontaktowych: 120
8 Zaliczenie O
Chemia fizyczna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
8 Egzamin O
Podstawy analizy instrumentalnej
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 30
4 Egzamin O
Chemia jądrowa z radiochemią
Wykład: 10
Ćwiczenia audytoryjne: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
2 Zaliczenie O
Termodynamika techniczna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Biopaliwa i paliwa alternatywne
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
2 Zaliczenie O
Maszyny przepływowe
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok obieralny TCh sem. 6
Suma godzin kontaktowych: 30
2 Zaliczenie O
Fizykochemia nowych materiałów
Wykład: 25
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Zajęcia seminaryjne: 25
3 Zaliczenie O
Inżynieria chemiczna i procesowa (przenoszenie ciepła)
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Inżynieria chemiczna i procesowa (przenoszenie masy)
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
4 Egzamin O
Inżynieria chemiczna i procesowa (przenoszenie pędu)
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Procesy spalania
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Surowce energetyczne stałe i ich przetwarzanie
Wykład: 40
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
6 Egzamin O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok obieralny TCh semestr 7
Suma godzin kontaktowych: 186
30 Zaliczenie O