A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia licencjackie I stopnia Wydział Zarządzania

Zarządzanie

Zarządzanie na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (AGH) to kierunek mający bezpośredni związek z praktyką gospodarczą, kształcący profesjonalistów w obszarze zarządzania organizacjami przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii informacyjnych. Kształcenie trwa sześć semestrów zakończonych uzyskaniem tytułu licencjata, w ramach których przekazywana jest wiedza i kształtowane są umiejętności jej wykorzystania w warunkach zmienności otoczenia. Zarządzanie to uniwersalny kierunek studiów dający bardzo szerokie możliwości zatrudnienia, zarówno w biznesie, administracji, jak i w sferze non-profit. Studia oferują wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania projektami, jednostkami organizacyjnymi oraz małymi i średnimi firmami. Uzyskane kompetencje pozwalają swobodnie działać w otoczeniu nowoczesnych technologii biznesowych, świadomie kreując własną karierę zawodową oraz odpowiedzialnie kształtując relacje z otoczeniem. Zarządzanie na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (AGH) to kierunek mający bezpośredni związek z praktyką gospodarczą, kształcący profesjonalistów w obszarze zarządzania organizacjami przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii informacyjnych. Kształcenie trwa sześć semestrów zakończonych uzyskaniem tytułu licencjata, w ramach których przekazywana jest wiedza i kształtowane są umiejętności jej wykorzystania w warunkach zmienności otoczenia. Zarządzanie to uniwersalny kierunek studiów dający bardzo szerokie możliwości zatrudnienia, zarówno w biznesie, administracji, jak i w sferze non-profit. Studia oferują wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania projektami, jednostkami organizacyjnymi oraz małymi i średnimi firmami. Uzyskane kompetencje pozwalają swobodnie działać w otoczeniu nowoczesnych technologii biznesowych, świadomie kreując własną karierę zawodową oraz odpowiedzialnie kształtując relacje z otoczeniem. Absolwent kierunku Zarządzanie charakteryzuje się kreatywnością i elastycznością, więc zdobytą wiedzę potrafi zaadaptować do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Jest proaktywny i wykazuje postawę innowacyjną, otwartą na nowe rozwiązania. W toku studiów nabywa umiejętności interpersonalne, a także związane z autoprezentacją i pracą w grupie, które są niezbędne na stanowiskach kierowniczych różnych szczebli. Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest pozostawienie studentowi dużej samodzielności, co ma wpływ na kształtowanie społecznej dojrzałości absolwenta i jego wewnętrznej motywacji do osiągania wytyczonych celów.
Absolwent posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Jest przygotowany również do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego i wyższego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dzięki umiejętnościom pracy zespołowej, budowania zespołów projektowych, analizy ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa i innowacjami, analizowania rynku oraz budowania strategii działalności przedsiębiorstwa absolwent specjalności posiada większe szanse na dopasowanie się do potrzeb rynku pracy. Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie Wydział oferuje ich kontynuację na studiach II stopnia (magisterskich) na tym samym kierunku, gwarantując pogłębienie zdobytej wiedzy i szersze jej wykorzystanie w praktyce biznesowej.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Joanna Duda, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 116/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 152/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyka w zarządzaniu
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 45
6 Egzamin O
Podstawy ekonomii
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Podstawy przedsiębiorczości
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Podstawy zarządzania
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Prawo gospodarcze
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4 Zaliczenie O
Technologie informacyjne
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Zarządzanie własnym rozwojem
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Finanse
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Informatyczne systemy zarządzania
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Egzamin O
Matematyka w ekonomii
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Metody organizacji i zarządzania
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Moduł obieralny (2 semestr zarządzanie)
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
9 Zaliczenie O
Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (1/3)
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Marketing
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Rachunkowość
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Statystyka opisowa
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Zachowania organizacyjne
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Moduł obieralny (3 semestr zarządzanie)
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
9 Zaliczenie O
Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (2/3)
Lektorat: 45
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ekonomia menedżerska
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Zarządzanie operacyjne
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Moduł obieralny (4 semestr zarządzanie)
Wykład: 60
Ćwiczenia audytoryjne: 60
12 Zaliczenie O
Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (3/3)
Lektorat: 60
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ekologia i zarządzanie środowiskowe
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Finanse przedsiębiorstwa
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Zarządzanie jakością
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Zarządzanie projektami
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe - wprowadzenie do badań naukowych
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Moduł obieralny (5 semestr zarządzanie)
Wykład: 60
Ćwiczenia audytoryjne: 60
12 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekt dyplomowy
Projekt dyplomowy: 0
10 Zaliczenie O
Moduł obieralny (6 semestr zarządzanie)
Wykład: 90
Ćwiczenia audytoryjne: 90
18 Zaliczenie O
Moduły obieralne w j. obcym - Z 1 stopień
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Zaliczenie O