A A A
pl | en
2019/2020 Niestacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Zarządzania

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (AGH) to kierunek inżynierski mający bezpośredni związek z praktyką gospodarczą, kształcący profesjonalistów w obszarze inżynierskiego podejścia do zarządzania organizacjami przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii informacyjnych. Kształcenie trwa trzy semestry zakończone uzyskaniem tytułu magistra inżyniera, w ramach których przekazywana jest pogłębiona wiedza i kształtowane są zaawansowane umiejętności jej wykorzystania w warunkach zmienności technologii. Kształcenie odbywa się w trybie specjalnościowym (trzy możliwe ścieżki dyplomowania). Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to inżynierski kierunek studiów przygotowujący kadry dla sfery działalności produkcyjnej przedsiębiorstw oraz procesów wspomagania produkcji tj. planowania, logistyki, zapewnienia jakości oraz nadzoru technologicznego. Studia oferują interesujące połączenie wiedzy i umiejętności z obszaru nauk technicznych i ekonomicznych zorientowane na rozwiązywanie praktycznych problemów zarządzania produkcją. Uzyskane kompetencje pozwalają swobodnie działać w otoczeniu nowoczesnych technologii produkcyjnych, efektywnie zarządzać przebiegiem ich wykorzystania oraz innowacyjnie poszukiwać kierunków ich rozwoju. Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to specjalista z zakresu zarządzania systemami i procesami. Ze względu na profil kierunku absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów organizacji i zarządzania związanych z produkcją i usługami. Umiejscowienie kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania w uczelni technicznej pozwala, dzięki przedmiotom do wyboru, na połączenie wiedzy technicznej z ekonomiczną, co jest szczególnie cenione na rynku pracy. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji nauki, szczególnie w zakresie inżynierii zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz za-stosowania informatyki w zarządzaniu. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydział oferuje ich kontynuację na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu lub Inżynieria Produkcji, gwarantując pogłębienie zdobytej wiedzy i szersze jej wykorzystanie w praktyce biznesowej jak i rozwój naukowy.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Jerzy Feliks, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 116/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr letni, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Organizacja systemów produkcyjnych
Wykład: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
Zajęcia warsztatowe: 8
5 Egzamin O
Modele i algorytmy podejmowania decyzji
Wykład: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
Zajęcia warsztatowe: 8
5 Zaliczenie O
Modelowanie, symulacja i prognozowanie
Wykład: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
Zajęcia warsztatowe: 8
5 Egzamin O
Zarządzanie projektami
Wykład: 8
Ćwiczenia projektowe: 14
4 Zaliczenie O
Zarządzanie strategiczne
Wykład: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
3 Zaliczenie O
Systemy wspomagania decyzji
Wykład: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
Zajęcia warsztatowe: 8
4 Egzamin O
Zarządzanie wiedzą
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
2 Zaliczenie O
Zarządzanie innowacjami
Wykład: 8
Zajęcia warsztatowe: 8
2 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Moduły obieralne przez ścieżkę dyplomowania (kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji))
Suma godzin kontaktowych: 142
23 Zaliczenie O
Jezyk obcy B2+ niestacjonarne
Lektorat: 15
2 Egzamin O
Moduł badań naukowych
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Moduły obieralne w j. obcym - ZiIP 2 stopień
Suma godzin kontaktowych: 28
5 Zaliczenie O
Technologie przyszłości
Wykład: 8
Zajęcia warsztatowe: 8
2 Zaliczenie O
Moduły obieralne - ZiIP 2 stopień
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 16
5 Zaliczenie O
Praca dyplomowa
Prace kontrolne i przejściowe: 500
20 Zaliczenie O